f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Reakce zástupce Oddělení památkové péče a koordinovaných stanovisek ÚHA

Odpověď ing. Miroslava Křídla, vedoucího Oddělení památkové péče a koordinovaných stanovisek Útvaru hlavního architekta Statutárního města Ostravy na dotaz zaslaný Martinem Strakošem, historikem architektury z října 2011.

20. 10. 2011

Vážený pane magistře,

obrátil jste se na mne s dotazy týkajících se postupu Magistrátu města Ostravy v případě havarijního stavu objektů čp.241, čp.243 a čp.284, z nichž jsou první dva prohlášeny kulturní památkou.

Stav těchto objektů je v současné době ve velmi špatném stavebně technickém stavu, kdy u domu čp.241 postupná degradace začala v druhé polovině 90.let a k radikálnímu zhoršení došlo, jak uvádíte ve svém dopisu, v posledních dvou letech. Domy čp.243 a čp.284 doznávaly zhoršujícího se stavu od roku 2004, kdy došlo k havarijní situaci na domě čp.284 z důvodu nepovolených neodborně prováděných stavebních zásahů k vážnému statickému porušení domu a reálně hrozilo jeho zřícení. Město Ostrava v té době provedlo na náklady vlastníka nezbytné statické zajištění. Od této doby také nebyly tyto domy s výjimkou přízemí domu čp.241 nijak užívány.

V průběhu srpna 2010 došlo k odstranění výplní otvorů v domě čp.243 (hliníková okna a dveře). V září 2010 zahájil MMO ÚHA zcizeny.  V říjnu bylo vydáno příslušné rozhodnutí, ve kterém bylo nařízeno stavební otvory provizorně zabednit a zajistit objekty proti vstupu nepovolaných osob. Tyto práce byly vlastníkem ve stanoveném termínu provedeny.

V březnu 2011 došlo k odpadnutí části římsy z domu čp.284 do prostoru ulice 28.října. Odbor stavebně správní MMO svolal místní šetření ke zjištění skutečného rozsahu možných škod způsobených dalším opadáváním částí říms a nesoudržných omítek. Při tomto šetření bylo zjištěno, že stav všech tří domů je výrazně horší, než bylo původně patrné na exteriéru, zejména v domě čp.241 bylo zřejmé, že dochází k neodbornému rozebírání částí konstrukcí a odstraňování řady prvků (zvláště těch, které se dají zpeněžit jako ocelové překlady, elektrické rozvody, ocelová zábradlí a také plechová střešní krytina z dvorních částí.

 

V březnu 2011 byl zpracován „Odborný posudek stavu Obchodní dům Ostravica Moravská Ostrava“ firmou Marpo, s.r.o. (ing. Radan Sležka) jako výchozí podklad pro stanovení rozsahu zabezpečovacích prací a jejich další postup. Následně v dubnu 2011 byl firmou Hutní projekt Ostrava, a.s. (Ing. Martin Bindač) zpracován „Návrh zabezpečení vad a poruch – Obchodní dům Ostravica“, který je podkladem pro provedení nutných zabezpečovacích prací, které byly nařízeny MMO odborem stavebně správním, oddělením stavební policie dne 28.4.2011. Tento návrh také stanovil rozsah prováděných prací.

Práce na všech předmětných objektech byly neprodleně zahájeny. V průběhu těchto prací (květen až srpen 2011) docházelo však k další devastaci domů, dalšímu rozebírání stavebních konstrukcí (např. odstranění velké části krytiny domu čp.241 i z uličních stran) a opětovnému vlámání se do již několikrát zabezpečeného objektu a to probouráním zazděných otvorů. Policií ČR byly také na místě zajištěny 4osoby romské národnosti se zcizeným kovovým stavebním materiálem. Cena zcizeného materiálu byla odhadnuta na přibližně 4000,- Kč, proto bylo stíhání těchto osob zastaveno.

Při pravidelných kontrolách bylo zjištěno, že práce jsou prováděny v souladu s „Návrhem zabezpečení“ a ve stanovených termínech. Zároveň ovšem probíhalo další poškozování a rozebírání v jiných částech stavby. Opětovně byl vlastník vyzván k důkladnějšímu zabezpečení objektů proti vstupu a k permanentní ostraze. Z prohlídek je zřejmé, že poškození je způsobováno sociálně nepřizpůsobivými osobami a bezdomovci (ponechané části oděvů a potravin, provizorní spaní…).

Po zajištění ostrahy se v průběhu září 2011 podařilo další devastaci zamezit. Prováděné zabezpečovací práce pokračují, soustředí se ale hlavně na zajištění statických poruch (v této souvislosti také došlo k sejmutí plastik lvů, které byly uloženy a je s nimi počítáno pro opětovné osazení při celkové rekonstrukci domu). Zajištění střech domu čp.241 sice začalo, ale bylo prováděno pomalu a nekomplexně, proto přistoupil MMO ÚHA k řízení podle §10 památkového zákona o provedení nezbytných úprav střech, aby nedošlo vlivem povětrnostních vlivů k dalšímu zhoršování stavu objektu (stanovený termín do 30.11. 2011).

Stav objektů z nichž jeden není kulturní památkou s vlastníkem řešil jak je výše uvedeno odbor stavebně správní MMO, který má ze stavebního zákona širší pravomoci než orgán památkové péče (zde se pravomoci omezují pouze na kulturní památky a na zachování jejich památkových hodnot).

 

S vlastníkem domů, kterým je společnost AMÁDEUS REAL, a.s. Dlouhá tř. 13, Praha 1, 116 78, je MMO ÚHA v pravidelném kontaktu, neboť v současné době je dokončována dokumentace pro územní řízení novostavby v prostoru Nám. DR.Edvarda Beneše, jejímž je AMÁDEUS REAL, a.s. investorem. Podle vyjádření jeho zástupce bude probíhat celková obnova kulturních památek čp.241 a čp.243 současně s výstavbou nového obchodně administrativního centra.

Pro úplnost Vám posílám „posudek“ i „návrh zabezpečení“ poštou.

S pozdravem  
Ing. Miroslav Křídlo
vedoucí oddělení

Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta Oddělení památkové péče a koordinovaných stanovisek


27. 9. 2011

Vážený pane Křídlo,
 
jelikož jsem včerejší níže uvedený dopis ve věci stavu dále konkretizovaných nemovitých památek nezaslal včetně fotodokumentace, doplňuji jej touto zprávo o doložení stavu inkriminovaných staveb fotografiemi ze září 2011. Vaší pozornosti především doporučuji snímky čp. 284 image 29 a 30, které dokládají, že zájmem neznámých pachatelů, poškozujících jmenované stavby, nebyl ani tak plech střechy (dosud převážně ponechán na místě), nýbrž odkrytí a tím i poškození střechy – její krytiny, krovu a následně římsy a konstrukcí pod střechou – stěn a stropů - dešťovými srážkami. Dále prosím o zaznamenání, že ze štítů objektu čp. 241-3099 byly sneseny plastiky lvů – viz např. snímek čp. 241 a 3099 image10. Jelikož se jedná o kulturní památku, předpokládám, že pro transfer těchto plastik bylo vydáno povolení příslušnými orgány. Pokud tomu tak není, jedná se o další porušení zákona o státní památkové péči č. 20 / 1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro upřesnění členů Muzejní a letopisecké komise, jimž jsem zprávu také adresoval, se včerejší má zpráva týká následujících nemovitých památek čp. 241, 3099 a 243 a sousedního objektu čp. 284 v bloku bývalého obchodního domu Textilia / Ostravica v městské památkové zóně Moravská Ostrava. Jedná se tedy o:
 
dům býv. Obchodní a živnostenské banky čp. 241 a 3099 / 28. října č. 54,
autoři: Julius a Wunibald Deiningerové, 1904-1905
rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek: 12137/8-3251
 
obchodní dům Textilia / Ostravica čp. 243 / 28. října č. 56
autorka: Marie Frommer, 1928-1929
rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek: 102503
 
nájemní a obchodní dům, posléze připojen k obchodnímu domu Textilia čp. 284 / 28. října – Nádražní ul.
autor: Felix Neumann, 1910-1911
nejedná se o nemovitou kulturní památku, ochrana v rámci městské památkové zóny Moravská Ostrava
 
Pro doplnění včerejší žádosti o informace prosím o vyjádření, jaké konkrétní kroky orgány k tomu příslušné včetně orgánů státní památkové péče v dané záležitosti podniknou a jak budou postupovat v prosazování ochrany dotčených nemovitých kulturních památek.
 
Děkuji Vám za brzkou reakci v této pro státní památkovou péči a památkový fond Ostravy velmi důležité a urgentní záležitosti.
 
S pozdravem
Martin Strakoš


26. 9. 2011

Vážený pane Křídlo,
 
obracím se na Vás na základě zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v záležitosti současného stavu památkově chráněných objektů čp. 241, 3099 a 243, katastrální území Moravská Ostrava a objekt čp. 284, katastrální území Moravská Ostrava. Tyto objekty, ač v případě tří staveb a jejich částí památkově chráněné, jsou v současné době ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Ten se radikálně zhoršil v průběhu posledních dvou let. Dle obhlídek, které jsem objektu věnoval, dochází k jejich postupnému rozebírání a k poškozování různých částí – např. rozebírání střech včetně dřevěného bednění u objektů čp. 241 a 3099, zničení štítů s plastikami lvů, likvidace oken a dveří na balkony u objektu čp. 243 a tím i otevření stavby obchodního domu povětrnostním vlivům v průběhu druhé poloviny loňského roku. Nejedná se tedy nikoli pouze o rozebírání plechové krytiny. Tvrzení, že rozebírání se děje za účelem získání materiálu určeného k prodeji ve sběrných surovinách popírají některé doklady – např. na domě čp. 284 je plechová krytina jen odchlíplá a podepřená sloupky. Sběrači kovů by jistě tuto krytinu demontovali a nenechali by ji na místě. Naopak neznámí pachatelé postupovali tak, aby zatékalo na vazné trámy krovu a aby tak vznikly mnohem závažnější škody.
Proto mne zajímá, jaký postoj dle zákona č. 20 / 1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů přijal Útvar hlavního architekta, odbor památkové péče a co dle tohoto zákona požadoval. Zároveň chci vědět, jak tento odbor využil možnosti zákona o státní památkové péči včetně paragrafu  11 - Povinnosti správních úřadů, právnických a fyzických osob, paragrafu 14 – Obnova kulturních památek, paragrafu 15 – Opatření k zajištění péče o kulturní památky, paragrafu 30 – Obec (Obec pečuje o kulturní památky v místě a kontroluje, jak vlastníci kulturních památek plní povinnosti uložené jim tímto zákonem. Obec vychází přitom z odborných vyjádření odborné organizace státní památkové péče.), paragrafu 35 – Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikání a s tím souvisejícím paragrafům 36, 37, 38 a paragrafu 39 – Přestupky. Tyto paragrafy zákona č. 20 / 1987 Sb. představují nástroje sloužící k vymáhání plnění zákona o státní památkové péči. Proto prosím o podrobné vyjádření, jak jsou tyto části zákona v daném případě Magistrátem města Ostravy využívány.
Tuto žádost podávám jako občan města Ostravy, neboť při výkonu své činnosti – prezentace památek – se setkávám s řadou dotazů, které nejsem schopen zodpovědět, neboť o Vašich krocích jsem nemohl zjistit  žádné konkrétní informace. Zároveň hodlám na dalším jednání Muzejní a letopisecké komise i na základě Vaši odpovědi a dalších zjištěných faktů informovat její členy o této kauze a budu požadovat, aby komise přijala k dané záležitosti konkrétní stanovisko.   Z výše uvedených důvodů se obracím na Vás, neboť právě magistrát města Ostravy a přímo Váš odbor je zodpovědný za konání státní památkové péče na území statutárního města Ostravy a může konat i v případě výše uvedených památek. Děkuji Vám za odpověď.
 
S pozdravem
Martin Strakoš
 
P. S.
(Pro informaci ostatních adresátů dopisu uvádím, že současná právní úprava dle zákona č. 20 / 1987 Sb. dává výkonné pravomoci nikoli odborné organizaci státní památkové péče – Národnímu památkovému ústavu, nýbrž právě památkářům výkonných orgánů. Těmito výkonnými orgány jsou obce s rozšířenou působností, orgány krajských úřadů a Ministerstvo kultury ČR. Představitelem výkonného orgánu státní památkové péče – tedy důležitého a nezastupitelného orgánu státní památkové péče - představuje v případě města Ostravy odbor památkové péče při Útvaru hlavního architekta, jehož je Ing. M. Křídlo vedoucím.)Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava