f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Dopis K. Kolka E. Tošenovskému

Odpověď na otevřený dopis tehdejšího primátora Ostravy, Evžena Tošenovského.

Pane Evžene Tošenovský,

 

jako pravicový politik, člen ODS, jistě chápete, že je třeba ctít určité náležitosti: se svými stesky na stav módního domu se rozhodně nemůžete obracet na někoho, kdo s tím nemá nic společného. Ona už obálka s adresou „Kamil Kolek, předseda představenstva Módního domu Ostravica – Textilia, a. s.“ je čirým nesmyslem! Pominu-li fakt, že zaměňujete právnickou osobu za osobu fyzickou, zopakoval jste stejnou chybu, jaké se dopustily společnosti VOKD, Hasičský záchranný sbor města Ostravy nebo Dopravní podnik města Ostravy, jež požadovaly úhradu nákladů jim vzniklých v souvislosti s havárií na Módním domu Ostravica – Textilia, od právnické osoby, která za „škody“, jež těmto společnostem vznikly, nenesla odpovědnost. 

 

Váš dopis musím odmítnout jednak pro jeho dikci a konfrontační, až urážlivý tón, jednak jako dopis primátora města Ostravy. Píšete mi totiž jako politik, jenž se uchází v nadcházejících krajských volbách o přízeň voličů, která jej má vynést až do funkce krajského hejtmana. Je tedy očividné, že Vaše zainteresovanost na celé kauze je spojena se snahou vstoupit ve známost jako ochránce Ostravanů před zlým Kolkem, a tak se od počátku snažíte celou věc politizovat. Tomu ostatně napovídá i obsah Vašeho otevřeného (sic!) dopisu, jenž je kompilátem všech polopravd, nesmyslů a lží, kterými přece média masírují své čtenáře, posluchače a diváky již několik měsíců. Navzdory tomu Vám na něj milerád odpovím. Už taky proto, že se objevily závažné skutečnosti, které napovídají, jak to s „Ostravicí“ nejen v uplynulých týdnech a měsících, ale letech a desetiletích, vlastně bylo.

 

Jádrem problému je havárie, ke které došlo 7. dubna tohoto roku v dopoledních hodinách, při níž byly uvolněny konstrukce dvou stropů, a to, co po ní následovalo. Opakovaně zdůrazňuji, že k havárii došlo jen v jedné ze tří samostatných částí módního domu, a to v části A, a nikoliv v celé "Ostravici", jak uváděla média. Z Vaší strany následovalo svolání havarijní komise - tvrdíte, že svolání krizové a havarijní komise je Vaší povinností, jak Vám ukládá zákon, ale dodnes mi není známo, který zákon jste měl na mysli. Pokud skutečně onen zákon existuje nejen ve Vašich představách, nýbrž objektivně, poučte o něm laskavě nejen mě, nýbrž i veřejnost. Byl to přece jen jeden z Vašich obratných politických manévrů, kterých následovalo hned několik. V duchu své nové role jste byl viděn v televizi, slyšen v rádiu a situaci jste pochopitelně bez elementární znalosti věci komentoval v novinách. Mezitím nabírala havárie rozměry aféry, k níž jste se opět několikrát vyjádřil - například, když jste zpochybnil to, že přibližně 200 lidí přišlo o práci vinou liknavosti Vámi řízených ostravských úředníků.

 

Teď opustím Vaši osobu a budu se, s Vaším dovolením, věnovat své situaci. Pro mě jako tehdejšího předsedu představenstva Módního domu Ostravica - Textilia, a. s., společnosti, která byla nájemcem objektu, z daného stavu věcí vyplynuly dvě skutečnosti: jednak nutnost řešit vzniklou situaci - o jejíž závažnosti nemůže být soudě dle Vaší přítomnosti pochyb - jednak provést hlubší analýzu příčin, které k události vedly.

 

Bylo zjištěno, že u objektu byla chronicky zanedbávána základní preventivní péče, neboť již od roku 1945 se počítalo s jeho demolicí. Ani po roce 1989 se situace nezměnila, a to až do doby, než jsem se stal předsedou představenstva Módního domu Ostravica - Textilia já. Právě naopak, za předchozího vlastníka objektu to zcela jasně vyjádřil jeho zmocněnec ve sporu s odborem památkové péče Magistrátu města Ostravy ing. arch. Evžen Tošenovský, mimochodem Váš otec, jenž napsal doslova: "...objekty nemají památkovou hodnotu. Při bombardování v roce 1944 byl obchodní dům zcela zničen, podobně jako řada domů v nejbližším okolí, budovy A a B byly ruinami, na něž stavební úřad vydal příkaz k demolici..." A právě na těchto ruinách -  řečeno slovy E. Tošenovského seniora - byla tehdy neodborně provedena tehdejším vlastníkem objektu nová fasáda a střecha. Podotýkám, že práce byly samozřejmě povoleny stavebním úřadem, mimochodem lidmi, se kterými se ve věci havárie "Ostravice" jedná dodnes. Když v červenci 2000 vypracoval specialista pro statiku posudek na stav objektu, musel konstatovat, že stropy, které onoho 7. dubna spadly, byly staticky nespolehlivé. Samozřejmě, že nespolehlivé byly již v roce 1994 jako kdykoliv předtím. Důkazem pro to, pro laika možná paradoxním, je skutečnost - a zde apeluji na Vaše technické vzdělání - že k havárii došlo v době polední přestávky, tedy v době, kdy stavba byla v klidu. K podobným destrukcím o chronicky zanedbávaných objektů dochází nikoliv v době, kdy jsou užívány nebo stavebně upravovány, ale v klidu - nelze tedy tvrdit, jak Vy píšete, že "šťastnou shodou okolností nezůstal pod sutinami nikdo z dělníků", protože kdyby tam tito skutečně byli a pracovali, stavba by prostě nespadla.

 

V tiskové zprávě, která po těchto krocích následovala, byla za viníka havárie označena "vyšší moc". Tato charakteristika poskytuje prostor v budoucnu její skutečné důvody konkretizovat, na čemž má Módní dům Ostravica - Textilia, a. s. nepochybně zájem již proto, aby se situace nemohla opakovat. Není totiž jasné, co předchozí majitelé společnosti - využívajíce služeb "odborného poradce" E. Tošenovského seniora - zanedbali. Už jejich vlastní hospodaření by takovémuto zanedbávání nasvědčovalo - dnes představují závazky tehdejšího vedení akciové společnosti Ostravica - Textilia, a. s., vůči věřitelům více než 60 milionů korun. Když do akciové společnosti vstoupil strategický partner a s ním i moje osoba, akciová společnost byla vlastně již vytunelovaná.

 

Jistě uznáte, že hovořit v této prekérní situaci o "vyšší moci" jako příčině havárie se mi zdá i vzhledem k Vašemu otci jako korektní, byť příliš eufemistické. Jen douška: k právnickému obratu "vyšší moc", který Vás zneklidňuje, Vám mohu ocitovat právnický slovník, kde se praví, že "vyšší moc je neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat za daných podmínek konkrétního případu". Udělení i sta stavebních povolení na danou akci za situace, kterou jsem výše popsal, by vůbec nic neřešilo - vyšší moc by stejně neodvratně zasáhla. To Vám ovšem dalo prostor k flagrantnímu zjednodušení situace v tom smyslu, že za způsobený stav nesu odpovědnost pouze já, a to dokonce já jako fyzická osoba - jako bych já mohl za nějaké vypadlé okno nebo spadlý strop!

 

Vaše neinformovanost je zarážející, avšak benevolentním občanem snad omluvitelná. Za nanejvýš urážlivý, skandální a naprosto neomluvitelný ovšem považuji závěr Vašeho dopisu, v němž mě coby primátor města, jež je jinak vzorem toho, jak se k památkám nemůže přistupovat, což se jedinečným způsobem v minulých letech a desetiletích prokázalo právě na budovách Módního domu Ostravica - Textilia, poučujete o tom, jak se má ctít tradice a architektonická hodnota "jednoho z nejvýstavnějších obchodních domů v republice". Jistě jste v tu chvíli, když jste tuto větu psal, myslel spíš na opavský obchodní dům Breda, než na desítkami let bolševické indolence a předcházejících majitelů, jejich zaslepeností a hloupostí zdevastovanou "Ostravici". A za naprostou nehoráznost, kterou už nelze ani komentovat, považuji to, že veřejně nabádáte někoho k tomu, aby se vzdal svého majetku!

 

Nepochybně až opustíte svou rétoriku "rudé Ostravy" 50. let, naleznete skutečnou vůli a prostor k tomu, abyste podpořil, co jsme dávno žádali, totiž otevření havárií nezasažených částí, tedy vlastní budovy Módního domu Ostravica - Textilia. A já Vám naopak mohu garantovat, že vyvinu veškeré úsilí, aby vyšší mocí způsobená havárie byla co nejrychleji ku prospěchu občanů - Vašich voličů - opravena.

 

Pane Evžene Tošenovský, přestaňte už z neštěstí, ke kterému došlo v módním domě Ostravica - Textilia třískat politický kapitál! Na naše věcné žádosti, usilující o vskutku korektní řešení situace, reagujete populistickými gesty, jakým je i Váš otevřený dopis. I tuto odpověď proto považujte za otevřenou. Žádám Vás o činy, nikoliv o prázdná slova!

 

Opava, 10. srpen 2000

Kamil Kolek
Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava