f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Informace dle zák. č.106/1999 Sb. – Útvar hlavního architekta / 25. 11. 2013

"... Současně bylo správním orgánem jednoznačně prokázáno, že vlastník tím, že řádně nepečoval o kulturní památky dopustil se správního deliktu podle §35 odst.1, písm. c památkového zákona, za což mu byla ve správním řízení uložena pokuta v celkové výši 1 200,- tis. Kč.

Proti oběma rozhodnutím se vlastník staveb v zákonné lhůtě odvolal ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje. Krajský úřad jako druhoinstanční správní orgán po provedeném odvolacím řízení v říjnu letošního roku zamítl odvolání proti nařízeným opatřením k záchově kulturních památek a rozhodnutí prvoinstančního orgánu potvrdil avšak s úpravou lhůty do konce února 2014 (je otázkou, zda toto posunutí lhůty pro provedení prací, které měly zabránit dalšímu chátrání památek povětrnostními vlivy zejména v zimním období, nebude znamenat opět vážná poškození).

Řízení o uložené finanční sankci bylo krajským úřadem na základě jeho uvážení zastaveno a rozhodnutí zrušeno pro nezákonný postup Magistrátu města Ostravy. Vzhledem k tomu, že s takovýmto závěrem MMO ÚHA nesouhlasí, byl podán podnět k přezkumu pravomocného rozhodnutí krajského úřadu k ústřednímu orgánu státní památkové péče, kterým je Ministerstvo kultury..."


Magistrát města Ostravy
Útvar hlavního architekta

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane Černohorský,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb. Vám požadované informace zasílám, a to v rozsahu který má správní orgán památkové péče v současné době k dispozici.

Magistrát města Ostravy jako orgán státní památkové péče pořídil pro podezření z porušování památkového zákona odborné posudky zpracované firmou MARPO s.r.o. a znalecký posudek Ing. Zdeňky Rajtmajerové jako podklad pro správní řízení.

Pro přehlednost označuji jednotlivé kulturní památky způsobem, kterým jsou označovány ve stavebně historickém průzkumu a v dalších posudcích, které byly od podzimu roku 2010 na předmětné objekty zpracovány. Stejné označování je dodržováno i v následných správních řízeních. Popisovaný stav objektů odpovídá stavu z října roku 2012, kdy byla v předmětných kulturních památkách provedena poslední nařízená státní kontrola. Nárožní dům čp.284 od Felixe Neumanna není kulturní památkou, proto jeho stavebně technický stav není orgánem státní památkové péče sledován, problematika tohoto chátrajícího domu je v plné kompetenci příslušného stavebního úřadu.
 
Objekt B, na ulici 28. října 56, č.p. 243, parc.č. 409 Na objektu "B" se nevyskytují zásadní poruchy, které by nasvědčovaly významným statickým problémům, jedná se spíše o poruchy jiného charakteru, které jsou však také závažné a je nutné je odstranit. Zaznamenané poruchy jsou způsobeny např. zatékáním, nevhodným použitím materiálů, nedodržení technologických pravidel, případně korozí apod. Bylo zjištěno a správním řízením vedeným orgánem památkové péče prokázáno, že došlo ke značnému rozvoji některých původních poruch a to zejména spojených s devastací objektu vlivem zatékání, které je v masivním rozsahu. Promáčen je celý objekt přes všechny podlaží až do suterénu.

1.PP obj. B – zde stojí voda na betonové podlaze, došlo ke zvětšení lokalit porušených a opadaných omítek, což je spojeno s poruchami krycích vrstev betonu a korozí výztuží. Byla zjištěna nová trhlina v betonové podlaze na terénu.
1.NP obj. B – je zde úplně promáčená podlaha.
2.NP obj. B - zjištěna nová trhlina v severním nároží u průchodu do obj. C, zásadním způsobem došlo ke zvětšení oblastí promáčení konstrukcí - téměř celý strop je silně promáčený, podlaha rovněž.
3.NP obj. B - zásadním způsobem došlo ke zvětšení oblastí promáčení konstrukcí – téměř celý strop je silně promáčený, podlaha rovněž.
4.NP obj. B - také došlo ke zvětšení oblastí promáčení konstrukcí - velká část stropu je silně promáčená, zejména okolo světlíku, v uličních nárožích a mezi světlíkem a severní fasádou.
Ve všech podlažích jsou podhledy ze sádrokartonu úplně zdevastované, částečně prolomené promáčením, částečně strhnuté při krádežích elektroinstalací.
5.NP obj. B a střecha - zatékání je opět lokalizováno hlavně okolo centrálního světlíku, kde dešťová voda nedostatečně rychle odtéká a hromadí se v odtokových žlábcích, které jsou provizorně vyloženy lepenkou, přes kterou voda protéká. Lokálně pak protéká drobnými poruchami plechové krytiny konstrukce světlíku. Nástavba strojovny výtahu na střeše je v havarijním stavu, byly vyjmuty ocelové I nosníky, které vynášely zdivo podélné stěny strojovny. Zdivo je provizorně vypodloženo cihlami a prkny na strop, který není na toto zatížení dimenzovaný, takže hrozí zřícení tohoto zdiva případně i části stropu do objektu B. Na zdivu strojovny je dále uvolněný žb překlad, který je bez jedné opěry a hrozí destrukcí. Konstrukce provozního schodiště vedoucího z l. PP až na střechu je bez zábradlí, při pohybu po schodišti hrozí nebezpečí pádu osob, navíc se na schodišti vyskytuje množství stavební sutě.
Fasády objektu - na uliční jižní fasádě nejsou patrné zjevné poruchy, pouze na atikové římse jsou mírné znaky poškození a na západním nároží, které vystupuje nad střechu objektu A, bylo vybouráno narušené zdivo. Na severní fasádě nejsou patrné poruchy, které by ohrozily veřejné prostranství.
Objekt B je chráněn před možným vniknutím a následným poškozením, znehodnocením nebo zcizením jeho částí následujícím způsobem:
- výkladce a hlavní vstup z ulice 28. října v I.NP jsou zazděny cihelnými stěnami tl. 140 mm na
vápenocementovou maltu - ostatní okenní otvory do uliční fasády ve 2. až 5.NP jsou vyplněny dřevotřískovými deskami
- okno ve 2.NP na severní fasádě do dvora je zazděno,
- v I.PP není možno do objektu vniknout - nejsou žádné otvory
- průchody mezi objekty A a C jsou ponechány bez zajištění z důvodu potřebné komunikace, řešeno
zajištěním samostatných objektů A a C,
Objekt C na ulici 28. října 54a, č. p. 3099, parc. č. 410/3 a objekt D na ulici 28. října 54, č. p. 241, parc. č. 410/1
Na objektech C a D se vyskytují závažné statické poruchy jak na stropních konstrukcích tak také na svislých nosných konstrukcích, některé poruchy jsou také patrné v I.PP na podlahách. Poruchy konstrukce krovu jsou rovněž velmi závažné.
Na objektech jsou rovněž poruchy konstrukcí, které nemají statický charakter, avšak jsou závažné, neboť dokumentují celkový velmi vážný stav objektu.
V případě objektů C a D je nutno konstatovat, že došlo k výraznému zhoršení stavu obou objektů a to zejména z důvodu zjištění nových poruch, případně obnovených nedostatků, které byly přechodně
eliminovány při realizaci opatření nařízených orgánem státní památkové péče podle § 10, odst. 1
památkového zákona. Rovněž byl zjištěn rozvoj některých původních poruch.
1.PP obj. C - strop v uličním modulu v místě "prolomené" fasády je silně promáčený, v této části byl zjištěn oslabený pilíř pod průvlakem stropu z důvodu vysekání kanalizační trouby, která jím procházela, na deskách stropu zjištěny další nové trhliny, oslabení žb pilířů v patách - silná koroze výztuže, rozpad betonu,
- chybí jeden překlad dveřního otvoru
- u schodišťového prostoru zjištěna nová trhlina ve stropní desce a ve zdivu, další trhlina ve stropní desce proti atriu
1.PP obj. D - strop pod zázemím obchodu Metasport - silně narušený překlad trhliny v nadpraží, část překladu chybí,
- nová kanalizace pod obchodem je prolomená, zanáší se a protéká ve spoji, současně v několika místech byla novou trasou poškozená stávající stropní konstrukce a překlady,
- v prostoru za schodištěm zjištěno oslabení základu nad podlahou - beton se rozpadá,
- u schodiště vlivem vybourané kanalizace je silně oslabeno uložení cihelného zaklenutého překladu
- v zadní části objektu zjištěny nové lokality zatékání,
1.NP obj. C - nad několika dveřními otvoru uvnitř dispozice stavby chybí překlady v nosných stěnách,
rovněž chybí překlady v otvoru u nákladních výtahů,
1.NP obj. D - v zadní části objektu zjištěny nové lokality zatékání,
- v podélné nosné stěně zadního traktu je vybouráno část zdiva v nadpraží a v uložení překladu,
2.NP obj. C - v celém půdoryse objektu zjištěny nové lokality zatékání,
- v uliční části u "prolomené" části fasády zjištěny nové trhliny ve stropě, omezené podstojkování stropu
- u atria u schod. prostoru ve stropní desce směrem k ulici zjištěna nová trhlina v desce,
- u okna do atria u schod. prostoru chybí překlad, zdivo je provizorně zajištěno fošnou a jedním dřevěným sloupkem
- dvě okna do atria mezi obj. C a D jsou odstraněny 2 kusy ocelových překladů, ponechán byl jeden střední kus
- za schodištěm u lodžie je oblast silně poškozeného zdiva z důvodu vybourání kanalizační stoupačky
- v zadní části objektu zjištěny na dilatační stěně k obj. D nové šikmé trhliny
2.NP obj. D - levé část objektu vedle chodby nad vstupem z ulice je silně promáčená,
- ve dveřním otvoru do atria chybí překlad
- u okna do atria zjištěna nová trhlina v nadpraží
3.NP obj. C - téměř celá plocha půdorysu je promáčená, opět došlo ke značnému nárůstu nových lokalit zatékání,
- v uliční části u "prolomené" části fasády nově odstraněny překlady z vnitřní strany stěny, strop je v této lokalitě vystojkován dřevěnou výdřevou, některé trámky jsou však uvolněné a výdřeva není protažená do nižších podlaží
- u atria u schod. prostoru ve stropní desce směrem k ulici zjištěna nová trhlina v desce,
- u okna do atria u schod. prostoru chybí překlad, zdivo je provizorně zajištěno fošnou a jedním dřevěným sloupkem
- ve stropních deskách v zadní střední části objektu zjištěny dvě nové trhliny,
- za schodištěm u lodžie je oblast silně poškozeného zdiva z důvodu vybourání kanalizační stoupačky
- nad otvorem v nosné stěně u nákladního výtahu chybí překlady,
3.NP obj. D - v celém půdoryse je značný nárůst promáčených lokalit stropů
- ve střední části za schodištěm chybí venkovní překlad v okenním otvoru, levé část vedle vstupu z ulice je silně promáčená,
- v zadním (severním) traktu u dilatace k obj. C jsou na dilatační stěně nové šikmé trhliny,
4.NP obj. C -celá plocha půdorysu je promáčená
- v uliční "prolomené" části fasády je strop vystojkován dřevěnou výdřevou, v této části zjištěna nová šikmá trhlina na trámu u uložení na střední pilíř
- nad otvorem v nosné stěně u nákladního výtahu chybí překlady,
- za schodištěm na obvodové stěně do atria chybí překlad v již v minulosti rozrušené části zdiva,
- chybí dva ze tří překladů u čtyřech okenních otvorů do atria k obj. D,
- chybí překlad ve dveřním otvoru v zadní části v průchodu do obj. B
4.NP obj. D - v celém půdoryse je značný nárůst promáčených lokalit stropů
- chybí překlad nadedveřní dozdívky v vstupu ze schodiště
- chybí dva ze tří překladů u čtyřech okenních otvorů do atria k obj. C,
- chybí vnější překlady dozdívek nad okny do ul. 28.října ve střední části objektu, případně jsou překlady nevhodně provedeny a dozdívky jsou deformované,
- silně oslabený cihelný pilířek uvnitř dispozice u soc. zařízení,
- chybí překlady dozdívek dveřních otvorů ve střední nosné stěně
- ve zkoseném východním nároží objektu se vydula podlaha vlivem promáčení,
- na shodném nároží bylo zjištěno prodloužení trhliny, ze stropu se trhlina protáhla na obvodovou stěnu,
- vlivem dlouhodobého promáčení jsou silně poškozené podhledy, omítky opadávají, lokálně se vyskytují mycelia a plodnice dřevokazných hub, zejména dřevomorky domácí,
- v uličním traktu zjištěny dvě nové trhliny v podhledu stropu,
- příčka podél chodby v uliční části je v délce několika metrů podsekaná a prakticky "visí" na stropě,
5.NP, podkroví a krov obj. C - celá plocha půdorysu je promáčená
- krovy a střechy střední část objektu okolo atria a od hřebenů uliční a dvorní střechy směrem do dispozice byly začátkem roku 2012 upraveny, krovy byly rozebrány a přestavěny do jiných tvarů a provizorně oplachtovány Pe kašírovanou fólií, která je již v současné době silně vyžilá, plošně se rozpadá a není schopna odvádět srážky, které protékají do objektu, některé spoje krovů jsou velmi poplatné dočasnému řešení celé konstrukce, takže neodpovídají požadavkům, které jsou na ně kladeny normou pro spojování dřevěných prvků, případně jsou některé opěry vedeny nevhodně např. do stropních konstrukcí, které nejsou na zatížení od krovů dimenzovány,
- stav některých ponechaných původních částí krovu je velmi špatný a rozsah a množství těchto prvků se zvyšuje,
- v objektu jsou nefunkční vnitřní odvodňovací systémy - žlaby, které jsou pouze zajištěny lepenkou, žlaby jsou na mnoha místech poškozené, nemají požadovaný spád, lepenky propouští vodu, která zatápí objekt,
- chybí překlady čtyř okenních otvorů do atria, nadpraží jsou rozvolněná,
- strop nad strojovnou nákladního výtahu v atriu je silně poškozený, dochází k postupnému rozpadu
hurdiskových desek, do konstrukce silně zatéká,
- V zadní části objektu na střední nosné stěně byly zjištěny nové poruchy - šikmé trhliny,
- bylo vybouráno zajištění ocelových táhel na příčné nosné stěně,
- bylo zjištěno několik nových trhlin ve stropě
- poškození římsového zdiva v atriu pokračuje, hrozí destrukce některých jeho částí
- byly provedeny zazdívky oken do atria k objektu D
5.NP, podkroví a krov obj. D - v objektu jsou nefunkční vnitřní odvodňovací systémy
- žlaby, které jsou pouze zajištěny lepenkou, žlaby jsou na mnoha místech poškozené, nemají požadovaný spád, lepenky propouští vodu, která zatápí objekt,
- chybí překlady u všech okenních otvorů do atria k obj. C, zdivo nadpraží je rozvolněné a vypadává,
nadpraží jsou nedostatečně zajištěna poškození římsového zdiva v atriu pokračuje, hrozí destrukce některých jeho částí
- v zadní části objektu chybí ve střední nosné stěně dva I nosníky v délce cca 3 m,
- v zadní části objektu bylo zjištěno několik nových šikmých trhlin ve zdivu,
V obj. C ve schodišťovém prostoru vedoucího z I.NP až po 4.NP jsou úplně odstraněny kovová zábradlí, při pohybu po schodišti hrozí nebezpečí pádu osob.
Fasády objektu - uliční fasáda objektu C a D byla zajištěna formou odstranění narušených částí omítek, snesením výzdoby ( soch ), odstranění narušených částí konstrukcí arkýřů apod. Přesto jsou dnes patrné drobné znaky zejména v místech již provedených úprav, že devastace nadále pokračuje. Jedná se zejména o možnost odpadnutí části materiálu z podstavců soch na štítech a z narušených říms.
Objekty C a D jsou chráněny před možným vniknutím a následným poškozením, znehodnocením nebo zcizením jeho částí následujícím způsobem:
- vstupy a okna z ulice 28.října a z náměstí Dr.E.Beneše v I.NP jsou zazděny cihelnými stěnami tl. 140 mm na vápenocementovou maltu, dozdívky jsou většinou provedeny do původních dřevěných rámů a nebylo možno zkontrolovat jejich kotvení,
- okenní otvory do náměstí Dr.E.Beneše ve 2.NP jsou rovněž vyzděny shodným způsobem, do ulice
jsou okna v prolomené části fasády zazděny, další tři okna vyplněny dřevotřískovými deskami a
zbývající tři okna ponechána, okna lze uzavírat a jsou zasklená, rovněž jsou zazděna všechna menší
okna ve střední části objektu do ulice 28. října, mimo okna ve schodišťovém prostoru.
Orgán státní památkové péče po provedení státní kontroly dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a dozoru dle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb. dne 23. 10. 2012 a dále v průběhu správního řízení dospěl k následujícím hodnocení stavebně technického stavu předmětných kulturních památek:
Objekt B - v současné době pokračuje jeho devastace zejména z důvodu zatékání do objektu, dochází k poškozování nenosných konstrukcí podhledů, výplní, dřevěných konstrukcí zábradlí, madel a podobně, které se rozkližují, lokálně opadávají omítky vlivem koroze nosné výztuže stropů. Za nový staticky významný nedostatek je nutno označit vybourání a zcizení nosníků pod zdivem strojovny výtahu na střeše objektu, kde hrozí zřízení částí strojovny, jedná se zde o havarijní stav.
Objekt C - od poslední prohlídky došlo k podstatnému zhoršení jeho stavu, rozšířil se okruh zásadních poruch (trhlin ve stropech, narušené lokality zdiva apod.), značně se dále zhoršil stav okenních a dveřních nadpraží z důvodu zcizení ocelových překladů, v některých případech bylo sice provedeno dodatečné vystojkování dřevěnými sloupky, většinou však nedostatečným způsobem, takže některá jsou v havarijním stavu a hrozí jejích lokální zřícení.

K lokálnímu zřícení dále může dojít v oblasti zadního křídla za schodištěm, kde je silně narušeno zdivo vybouráním svislých kanalizačních rozvodů a překladů a zřejmě také nešetrnými úpravami ještě v době provozu OD.

V podkroví byla zazděna některá okna, jejíchž nadpraží byla již před minulou prohlídkou v havarijním stavu a v části půdorysu, kde chyběla krytina, byla změněna konstrukce krovu, na kterou byla položena nová Pe fólie.

Konstrukce krovu v neměněných částech se nachází většinou v havarijním stavu z důvodu silného napadení dřevokaznými činiteli a jejich destruktivního působení. V upravovaných částech krovu již byla vyměněna Pe folie za novou, kvalitnější, neboť původně použitá folie plnila svůj účel pouze v omezeném čase, rozpadala se působením povětrnostních vlivů a UV záření, plošně propouštěla srážky do interiéru objektu, takže objekt je dodnes prakticky celý silně promáčený. Některé spoje provizorního krovu nejsou provedeny dostatečným způsobem.

Na fasádách jsou nové plochy narušených omítek, lokálně hrozí jejich odpadnutí.

Objekt D lze zhodnotit shodně jako objekt C, do objektu v některých částech intenzivně zatéká, jsou
nefunkční vnitřní odvodňovací žlaby, došlo ke zcizení mnoha ocelových překladů, některá nadpraží jsou zásadním způsobem narušena, jsou v havarijním stavu a hrozí jejich zřícení.
Na všech objektech je nefunkční jímací soustava - hromosvod, chybí některé svislé svody, případně jsou přerušené, chybí vedení na střeše apod.

Z výsledku státní kontroly dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a dozoru dle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb. provedené orgánem státní památkové péče ÚHA MMO dne 23. 10. 2012 vyplynuly skutečnosti svědčící o tom, že vlastník kulturních památek neplní povinnosti uvedené v § 9 zákona o státní památkové péči (tj. zejména povinnosti na vlastní náklad pečovat o zachování kulturní památky, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením). Toto protiprávní jednání vlastníka kulturních památek je spolu se zásahy třetích osob rozkrádajících kovové součásti staveb přímou příčinou rychlého chátrání staveb.

Zjištění provedená v rámci zmíněné státní kontroly byla dostatečným podkladem k tomu, aby orgán státní památkové péče zahájil řízení o opatřeních, která je v tomto případě zmocněn uložit podle § 10 odst. 1 zákona o státní památkové péči a vedle toho také zahájil správní zahájil řízení o postihu vlastníka podle § 35 památkového zákona, neboť zároveň došlo k naplnění skutkové podstaty správního deliktu. Obě řízení byla orgánem státní památkové péče zahájena v prosinci roku 2012. Správní rozhodnutí byla vydána na přelomu července a srpna letošního roku. Rozhodnutí o opatřeních dle § 10 odst. l zákona č. 20/1987 Sb obsahují nezbytná opatření, která je nutno realizovat aby tak, jak stanoví památkový zákon, nedošlo k dalšímu zhoršování stavu předmětných objektů, popř. k naprostému zničení a následnému zániku těchto nemovitých
kulturních památek. Jednalo se o následující práce:

U objektu B, na ulici 28. října 56, č.p. 243, parc. č. 409, k. ú. Moravská Ostrava
a) provést opravu odvodnění světlíku, opravit okapy a žlaby okolo světlíku a zajistit odvod vody
do kanalizace napojením na funkční svislé svody,
b) zajistit zdivo strojovny dozděním narušených částí a vložením nového překladu,
c) provést kontrolu fasády z vysokozdvižného zařízení a případné uvolněné prvky (např. fasádního
obkladu) zajistit proti odpadnutí. V zájmu zachování hodnot kulturní památky nebudou
odstrojovány jednotlivé prvky fasády.

U objektu C na ulici 28. října 54a, č.p. 3099, parc. č. 410/3, k. ú. Moravská Ostrava
a) Provést revizi nové trvanlivější Pe folie zdali je dostatečně těsná, v případě porušení těsnosti
provizorní krytinu vyměnit za trvanlivou (např. asfaltovou lepenku) a provést úpravy
konstrukce střechy tak, aby tato provizorně upravená střecha spolehlivé chránila objekt do doby
celkové opravy,
b) obnovit chybějící klempířské prvky - střešní žlaby a svislé svody, které je nezbytné napojit do
kanalizace,
c) opravit vnitřní odvodňovací žlaby obnovením jejich funkčnosti a spolehlivosti např. provedením
klempířské úpravy,
d) provést posílení spojů v provizorním krovu a zabezpečit rozpadlé prvky původního krovu,
e) zajistit okenní a dveřní otvory a narušené části v nosných obvodových i vnitřních stěnách -
doplnit chybějící překlady, případně nadpraží řádné zajistit stojkami nebo otvory provizorně
zazdít,
f) provést revizi statického zabezpečení stropu (výdřevy podchycení stropu u uliční fasády) a
provést navázaní výdřevy ve spodních patrech až do suterénu.
U objektu D na ulici 28. října 54, č.p. 241, parc. č. 410/1, k. ú. Moravská Ostrava
a) Provést revizi nové trvanlivější Pe folie zdali je dostatečně těsná, v případě porušení těsnosti
provizorní krytinu vyměnit za trvanlivou (např. asfaltovou lepenku) a provést úpravy konstrukce střechy tak, aby tato provizorně upravená střecha spolehlivé chránila objekt do doby celkové opravy,
b) obnovit chybějící klempířské prvky - střešní žlaby a svislé svody, které je nezbytné napojit do
kanalizace,
c) opravit vnitřní odvodňovací žlaby obnovením jejich funkčnosti a spolehlivosti např. provedením
klempířské úpravy,
d) provést posílení spojů v provizorním krovu a zabezpečit rozpadlé prvky původního krovu,
e) zajistit okenní a dveřní otvory a narušené části v nosných obvodových i vnitřních stěnách -
doplnit chybějící překlady, případně nadpraží řádné zajistit stojkami nebo otvory provizorně
zazdít.

K provedení těchto opatření byla uložena přiměřeně dlouhá lhůta, a to do konce roku 2013.

Současně bylo správním orgánem jednoznačně prokázáno, že vlastník tím, že řádně nepečoval o kulturní památky dopustil se správního deliktu podle §35 odst.1, písm. c památkového zákona, za což mu byla ve správním řízení uložena pokuta v celkové výši 1 200,- tis. Kč.


Proti oběma rozhodnutím se vlastník staveb v zákonné lhůtě odvolal ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje. Krajský úřad jako druhoinstanční správní orgán po provedeném odvolacím řízení v říjnu letošního roku zamítl odvolání proti nařízeným opatřením k záchově kulturních památek a rozhodnutí prvoinstančního orgánu potvrdil avšak s úpravou lhůty do konce února 2014 (je otázkou, zda toto posunutí lhůty pro provedení prací, které měly zabránit dalšímu chátrání památek povětrnostními vlivy zejména v zimním období, nebude znamenat opět vážná poškození).

Řízení o uložené finanční sankci bylo krajským úřadem na základě jeho uvážení zastaveno a rozhodnutí zrušeno pro nezákonný postup Magistrátu města Ostravy. Vzhledem k tomu, že s takovýmto závěrem MMO ÚHA nesouhlasí, byl podán podnět k přezkumu pravomocného rozhodnutí krajského úřadu k ústřednímu orgánu státní památkové péče, kterým je Ministerstvo kultury.

MMO ÚHA předpokládá, že nejbližším úkonem směrem k vlastníkovi kulturních památek bude nařízení a provedení další státní kontroly v termínu ihned po uplynutí lhůty stanovené krajským úřadem. O dalším postupu může být rozhodnuto teprve až po zjištění výsledného stavu objektů.

MMO ÚHA jako orgán státní správy v oblasti památkové péče se stavem předmětných kulturních
památek zabývá od září 2010, kdy bylo zjištěno zcizení hliníkových oken v celém objektu B, na ulici
28. října 56, č.p. 243, parc.č. 409. Pro provizorní zajištění stavebních otvorů do doby celkové rekonstrukce, jejíž zahájení bylo v té době plánováno v horizontu dvou let, bylo orgánem st. památkové péče spolu se zajištěním objektu proti vniknutí cizích osob nařízeno rozhodnutím ve smyslu §10 odst.1 památkového zákona. Obdobný postup byl uplatněn v září 2011v souvislosti s krádežemi střešní krytiny, ocelových částí, elektrických kabelů a dalších zpeněžitelných předmětů. Současně byla ze strany vlastníka připravována novostavba obchodního centra v prostoru nám. Dr.E.Beneše, jejíž integrální součástí se předmětné kulturní památky měly stát. K těmto záměrům a následně k dokumentaci pro územní řízení byly Útvarem hlavního architekta vydány dvě závazná stanoviska a jedno správní rozhodnutí.

V březnu roku 2012 vlastník oznámil odstoupení od kupní smlouvy uzavřené s městem Ostravou na
pozemky v prostoru budoucího obchodně administrativního centra a současně sdělil, že nebudou
realizovány žádné z jeho záměrů. Vzhledem k tomu, že všechny nařízené zajišťovací práce byly
formulovány s krátkodobým horizontem (zajištění objektů do boby zahájení stavby a rekonstrukce)
bylo nutné na novou situaci reagovat. Proto MMO ÚHA v dubnu 2012 vyzval vlastníka k řádné a
trvalým způsobem provedené opravě kulturních památek. Výše zmiňovaná státní kontrola ze dne
23.10.2012 měla plnění povinností vlastníka kulturních památek, zejména péči o jejich dobrý stav
ověřit. Vzhledem k tomu, že kontrola zjistila naprostou absenci jakéhokoliv dalšího zájmu vlastníka
o tyto objekty, vyústila situace v již zmiňovaná správní řízení zahájená v prosinci 2012, která byla
pravomocně dokončena v říjnu letošního roku.

V této souvislosti je nutné i uvést, že ve smyslu ustanovení §15 odst.4 památkového zákona byl
zaslán podnět příslušnému stavebnímu úřadu k nařízení udržovacích prací na stavbách.
Během úřední činnosti MMO ÚHA jakožto orgánu státní památkové péče nebyly ve vztahu
k předmětným kulturním památkám zjištěny žádné skutečnosti, které by vyvolaly podezření na
páchání trestné činnosti ve smyslu §229 trestního zákona jejich vlastníkem. Naplnění trestného činu zneužití vlastnictví vyžaduje úmyslné jednání. Ze správních řízení prováděných MMO žádná taková podezření nevyplynula, nezákonné jednání vlastníka bylo kvalifikováno ve smyslu §35 odst.1
písm.c památkového zákona jako správní delikt

S pozdravem
„otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Křídlo, v.r.

vedoucí oddělení památkové péče a koordinovaných stanovisek

25. 11. 2013

dostupné také zde: http://www.ostrava.cz/cs/urad/povinne-zverejnovane-informace/na-teto-strance-zahrnuji/i.-povinne-zverejnovane-informace-organu-verejne-spravy/18.-odpovedi-na-zadosti-o-informace-podle-zakona-c.-106-1999-sb/odpovedi-2013-1/odpovedi-na-zadosti-o-informace-dle-zakona-106-1999-sb.-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu/uha2.PDFPetiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava