f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Důvodová zpráva Zastupitelstvu města 24. 10. 2012

 1. Návrh na uskutečnění výzvy společnosti AMÁDEUS REAL, a. s. k plnění svých závazků vyplývajících jí z kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu, jejímž předmětem byla koupě pozemků touto společností pro výstavbu „Obchodního centra Ostravica“.

 2. Návrh na přijetí rozhodnutí, že SMO nemá záměr koupit od společností AMÁDEUS REAL, a. s. nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (komplex módního domu Ostravica) dle nabídky ze dne 5.4.2012, a to z důvodu, že tvoří velmi důležitou součást projektu „Obchodní centrum Ostravica“, k jehož realizaci SMO společnost vyzývá.


I.


Zastupitelstvo SMO usnesením č. 1923/30 ze dne 21.9.2005 rozhodlo o záměru prodat nemovitosti:

včetně součástí a příslušenství

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a vyhradilo si rozhodnutí o prodeji těchto nemovitostí.


Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Ostravy od 29.9.2005 do 17.10.2005. K výše uvedenému záměru prodeje vydalo Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 470/10 ze dne 14.9.2004 souhlasné stanovisko za podmínky, že se prodej uskuteční až po kolaudaci stavby a že součástí stavby bude náhrada za zrušené veřejné WC.


Zastupitelstvo SMO usnesením č. 2399/39 ze dne 28.6.2006 rozhodlo o záměru prodat nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to pozemky:

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za podmínky změny územního plánu a vyhradilo si rozhodnutí o prodeji těchto pozemků.


Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Ostravy od 3.7.2006 do 19.7.2006

K výše uvedenému záměru prodeje vydalo Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz tato stanoviska:


Zastupitelstvo SMO usnesením č. 464/10 ze dne 19.9.2007 rozhodlo o záměru prodat nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz:

a vyhradilo si rozhodnutí o prodeji těchto pozemků.


Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 286/07 ze dne 11.9.2007 vydalo souhlasné stanovisko k záměru prodat pozemky a jejich části po geometrickém oddělení na základě architektonické studie za splnění níže uvedených podmínek:


Zastupitelstvo SMO usnesením č. 997/17 ze dne 30.4.2008 doplnilo usnesení č. 464/10 ze dne 19.9.2007 o text: „některému ze zájemců, jenž podá nabídku na koupi do 31.5.2008.“


Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Ostravy od 2.5.2008 do 19.5.2008.


Zastupitelstvo SMO rozhodnutím č. 1344/20 ze dne 24.9.2008 rozhodlo o výběru nabídky společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. (dále jen AMÁDEUS, nebo kupující) a uložilo vypracovat text kupní smlouvy.


Zastupitelstvo SMO usneseními č. 1534/22 ze dne 26.11.2008 a č. 2014/27 ze dne 29.4.2009 rozhodlo o uzavření kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu, jež byla mezi SMO a AMÁDEUS uzavřena dne 29.5.2009.


Předmětem převodu byly shora uvedené nemovitosti za úhrnnou kupní cenu 83.080.076,- Kč a movitá věc (veřejné osvětlení) za kupní cenu 123.924,- Kč bez DPH. Kupující se zavázal zaplatit část kupní ceny nemovitostí ve výši 50 % kupní ceny do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy a zbývající část kupní ceny v pravidelných ročních splátkách 4.154.003,80 Kč počínaje rokem 2010, takže k 31.12.2011 byla zaplacena část kupní ceny ve výši 49.995.515,16 Kč. V čl. V., odst. 1 (Účel převodu) bylo ujednáno, že účelem převodu je zástavba předmětu převodu ve shodě s územním plánem při respektování základních parametrů urbanisticko-architektonického návrhu kupujícího, který tvoří přílohu č. 3 kupní smlouvy. V čl. V., odst. 2 jsou pak ujednány závazky kupujícího, které jsou obsahově shodné s podmínkami stanovenými usnesením zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (dále jen městský obvod) č. 286/07 ze dne 11.9.2007. V odst. 4 téhož článku je ujednáno právo SMO zrušit kupní smlouvu odstoupením pro případ, že kupující nedodrží základní parametry urbanisticko-architektonického návrhu, pokud neodstraní zjištěné porušení do šedesáti (60) dnů od jeho zjištění a vytčení, což neplatí pro případ, že k takovémuto odchýlení dojde z důvodů uvedených v tomto článku kupní smlouvy. Zastupitelstvo SMO svým usnesením č. 2359/30 ze dne 23.9.2009 rozhodlo o uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy, jímž došlo k novelizaci čl. V., odst. 1 a odst. 2, kterou byl vypuštěn odkaz na regulační plán pro nadbytečnost, neboť regulační plán nebylo třeba zhotovit na základě rozhodnutí zastupitelstva SMO ze dne 24.6.2009 a k novelizaci čl. VI., odst. 1, kterou došlo opět pouze k vypuštění odkazu na regulační plán a k doplnění nového odstavce 2, jímž byla upravena povinnost kupujícího předložit prodávajícímu kompletní dokumentaci zpracovanou pro účely územního řízení ke kontrole dodržení shody dokumentace s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy. Konečně došlo k novelizaci odstavce 3 téhož článku smlouvy, kterou bylo upraveno právo SMO zrušit kupní smlouvu odstoupením pro případ, že kupující poruší jej stíhající povinnost podat řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí, aniž SMO potvrdí dodržení shody dokumentace s účelem převodu, anebo pokud kupující nepodá řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí, anebo pokud kupující nepodá řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí v ujednané době (dle čl. V., odst. 1 je považována za řádnou žádost taková žádost, na základě které bude stavebním úřadem oznámeno zahájení řízení dle ust. § 87 stavebního zákona, který takovéto oznámení učiní v případě, že je žádost úplná a schopna projednání).


Kupující dopisem ze dne 21.5.2010 informoval SMO o skutečnostech tvořících překážky, jež mu brání v podání řádné žádosti o zahájení územního řízení a požádal o vystavení potvrzení v tom smyslu, že po dobu trvání těchto překážek není v prodlení s plněním jej stíhajících závazků ujednaných v čl. VI. smlouvy. SMO dopisem Ing. Ženatého, náměstka primátora, ze dne 16.7.2010 oznámilo kupujícímu, že jím uváděné skutečnosti nejsou dle názoru SMO objektivními překážkami, s jejichž možným vznikem nemohl kupující uvažovat při uzavření kupní smlouvy a že žádosti o vydání potvrzení nevyhoví. Kupující reagoval dopisem ze dne 2.8.2010, jímž opětovně požadoval vydání takovéhoto potvrzení a sice, že po dobu existence jím uváděných překážek neběží lhůta 15 měsíců pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, čemuž nebylo opětovně vyhověno. Dopisem ze dne 24.8.2010 kupující opětovně informoval SMO o setrvávající existenci těchto skutečností popsaných v jeho dopise ze dne 21.5.2010 a tentokráte požádal o uzavření dodatku kupní smlouvy, jímž by byly nově upraveny závazky kupujícího a lhůty pro jejich splnění. Současně kupující informoval SMO, že z důvodu maximální opatrnosti podá žádost o zahájení územního řízení v ujednaném termínu do 29.8.2010.


Kupující se zavázal (čl. VI., odst. 1 smlouvy) podat řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí do 15 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy. V odst. 2 téhož článku smlouvy je ujednána lhůta v délce 45 dnů, v níž se SMO muselo vyjádřit ke shodě předložené dokumentace s účelem převodu, přičemž tato lhůta počala běžet ode dne doručení dokumentace. Kupující předložil SMO dokumentaci dne 13.8.2010 spolu s průvodním dopisem datovaným dne 6.8.2010, takže v souladu s ust. § 122 ObčZ počal rozběh lhůty dne 14.8.2010 a skončil dne 27.9.2010. Rada SMO svým usnesením č. 12082/RM0610/143 ze dne 21.9.2010 rozhodla, že nepotvrzuje shodu předložené dokumentace s účelem výstavby a takovéto stanovisko bylo sděleno kupujícímu dopisem primátora SMO č. SMO/256772/10/P ze dne 21.9.2010, jenž byl doručen kupujícímu, jak ten uvádí ve svém dopise ze dne 13.10.2010, až dne 29.9.2010, tedy po marném uplynutí lhůty 45 dnů, která uplynula, jak je shora uvedeno, ke dni 27.9.2010.


Kupující podal žádost o vydání územního rozhodnutí dne 26.8.2010, která nebyla úplná, takže nebylo možno, aby příslušný stavební úřad oznámil účastníkům a dotčeným orgánům zahájení územního řízení. Kupujícímu byly vytčeny nedostatky jeho žádosti a ten dopisem ze dne 20.9.2010 požádal stavební a správní odbor magistrátu (dále jen stavební odbor) o přerušení územního řízení na dobu 6 měsíců, na základě této žádosti stavební odbor svým rozhodnutím ze dne 30.9.2010 přerušil územní řízení do 1.4.2011. Kupující následně požádal dne 22.3.2011 o prodloužení lhůty pro přerušení územního řízení do 1.1.2012, usnesením stavebního odboru ze dne 29.3.2011 bylo žádosti vyhověno a současně byl kupující vyzván dopisem stavebního odboru ze dne 29.3.2011 k odstranění níže vypočtených nedostatků v předložených podkladech, a to ve lhůtě do 1.1.2012:


 1. uvést dokumentaci do souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. (zejména doplnit zprávu o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, dále zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecních požadavků na výstavbu, vymezení stavebního pozemku v souladu s obecnými požadavky na využívání území)


 1. uvést dokumentaci do souladu se stanovisky dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury


 1. doložit souhlasy – pro žadatele (např. doložené souhlasy městského obvodu nebyly vydány současnému žadateli a obsahují podmínky) – vlastníků stavbou dotčených pozemků a staveb na nich s umístěním stavby bez podmínek


 1. obnovit platnost stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury


 1. doložit rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci


 1. doložit kladné koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Ostravy


 1. upřesnit rozsah stavby (zda je dotčen také pozemek parc. č. 417 a parc. č. 3589/1 v k. ú. Moravská Ostrava)


 1. doložit povolení umístění inženýrských sítí v silničním pozemku dle ust. § 25, odst. 6, písm. d) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.


Jak uvádí kupující ve svém dopise ze dne 13.10.2010 přistoupil, bez ohledu na fikci souladu projektové dokumentace s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy v důsledku marného uplynutí lhůty 45 dnů, k přepracování původní projektové dokumentace předložené SMO a odboru stavebně správnímu v rámci územního řízení, a to zejména za účelem získání kladného koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Ostravy (negativní koordinované závazné stanovisko bylo vydáno dne 23.7.2010 k původní projektové dokumentaci sestávající ze čtyř dílčích stanovisek, a to kladných stanovisek odboru životního prostřední, odboru územního plánování, odboru dopravy a negativního stanoviska oddělení památkové péče). Kupující podal dne 3.8.2011 žádost o vydání závazného stanoviska a stanovení závazných podmínek pro přípravu a realizaci stavby oddělení památkové péče ke stavbě obchodního centra „Ostravica“ a to rozhodnutím č. 170/2011 ze dne 22.9.2011 stanovilo závazné podmínky, z nichž se dotýkaly závazku kupujícího připravit a realizovat stavbu v souladu s kupní smlouvou zejména dvě podmínky, a to podmínka maximálně dvou podzemních podlaží (parkování), mající za následek snížení počtu parkovacích míst oproti počtu parkovacích míst ujednaného v kupní smlouvě a podmínka dodržet historické stavební čáry dotýkající se (znemožňující) splnění závazku kupujícího realizovat v rozsahu 20 % parkově upravené veřejné prostranství dle studie tvořící přílohu č. 3 smlouvy. Důsledkem stanovení těchto podmínek byl vznik oprávnění kupujícího odchýlit se od těchto základních parametrů ujednaných v kupní smlouvě na základě rozhodnutí dotčeného státního orgánu. Následně, na základě žádosti kupujícího ze dne 9.11.2011 bylo vydáno dne 23.12.2011 kladné dílčí závazné stanovisko oddělení památkové péče ke změněné projektové dokumentaci pro účely územního řízení, jímž byl dán souhlas se splněním podmínek stanovených rozhodnutím č. 170/2011 a byly stanoveny podmínky, za kterých lze stavbu připravovat a provést, a to zejména:


Kupující předložil upravenou projektovou dokumentaci odboru stavebnímu a správnímu v závěru roku 2011 a současně s dopisem ze dne 27.12.2011 požádal o prodloužení lhůty pro přerušení územního řízení do 29.6.2012 z důvodu neexistence souhlasu městského obvodu s umístěním stavby a neexistence souhlasu příslušného úřadu s umístěním inženýrských sítí v silničním pozemku, když ten sdělil kupujícímu, že rozhodne až po udělení souhlasu městským obvodem s umístěním stavby. Dne 13.1.2012 se konalo ústní jednání, při němž stavební odbor kupujícímu konkretizoval vytčené nedostatky předložené změněné dokumentace, které jsou popsány v písemné výzvě stavebního odboru ze dne 17.1.2012 a jež měl žadatel odstranit ve lhůtě do 29.6.2012 a sice:

 1. doplnit souhlasy všech vlastníků pozemků a staveb, které jsou dotčeny stavbou, včetně situačního výkresu stavby

 2. v žádosti a v textové části dokumentace doplnit pozemky dotčené stavbou a jejich vlastníky

 3. v textové části dokumentace doplnit umístění trafostanice, která je situována ve stavbě na pozemku parc. č. 417 v k. ú. Moravská Ostrava

 4. doložit doklad o zjištění radonového indexu pozemku

 5. doložit aktualizovanou hlukovou studii (na základě zjišťovacího řízení ke stavbě)

 6. doložit doklad, kterým bude prokázáno splnění požadavků vyplývajících z ust. § 11, ust. § 12 a ust. § 13 vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, tzn. splnění požadavků na osvětlení a proslunění jak navrhované stavby vůči okolní zástavbě, tak vliv okolní zástavby na navrhovanou stavbu

 7. v textové části opravit údaj o počtu parkovacích stání, která jsou určena pro vozidlo přepravující osobu tělesně postiženou

 8. doplnit jednoduchý výkres jak budou vypadat stožáry pro přeložku trolejového vedení, které budou umístěny dočasně

 9. upřesnit, zda a kde se v návrhu nachází záchytná jímka v podzemních garážích, která je uvedena v textové části dokumentace, odlučovač ropných látek a odlučovač tuku.


Kupující dopisem ze dne 27.1.2012 předložil stavebnímu odboru požadované doklady a informace, vyjma souhlasu SMO (městského obvodu) s umístěním stavby na pozemcích a vyjma souhlasu s umístěním inženýrských sítí v silničním pozemku z důvodů výše uvedených.


Výše popsaný skutkový a právní stav věci lze ve vztahu k územnímu řízení a souladu projektové dokumentace s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy shrnout následovně:


Kupující vzal svým přípisem ze dne 22.3.2012 zpět svou žádost o vydání územního rozhodnutí, takže došlo k jeho zastavení na základě rozhodnutí odboru stavebně správního.


Zastupitelstvo městského obvodu svým usnesením č. 4837/61/10 ze dne 12.8.2010 rozhodlo o udělení souhlasu s umístěním stavby na prodávaných pozemcích za splnění podmínek uvedených v důvodové zprávě a tato skutečnost byla kupujícímu sdělena dopisem vedoucí odboru majetku a strategického rozvoje městského obvodu ze dne 3.9.2010, jehož přílohu tvořilo předmětné usnesení (z dopisu není patrno, zda-li součástí usnesení byla i důvodová zpráva). Jak je uvedeno v bodě 11, písm. c), odbor stavební a správní nepovažoval takto udělený podmíněný souhlas za právně relevantní souhlas ve smyslu ust. § 86, odst. 3 stavebního zákona a vyzval kupujícího k předložení bezpodmínečného souhlasu všech vlastníků dotčených pozemků, včetně SMO, pokud se týče prodávaných pozemků.


Kupující dopisem ze dne 12.1.2012 informoval Magistrát SMO o stavu plnění jeho závazků z kupní smlouvy s tím, že za nejzásadnější překážku bránící realizaci projektu považuje neudělení souhlasu SMO (městského obvodu) s umístěním stavby na prodávaných pozemcích pro účely územního řízení. Magistrát SMO požádal dopisem primátora SMO ze dne 31.1.2012 městský obvod, aby ten postupoval v souladu s kupní smlouvou tak, aby nedocházelo k neplnění, či porušování závazků SMO. Městský obvod odpověděl dopisem starosty městského obvodu ze dne 8.3.2012, kterým sdělil, že mu při rozhodování rady městského obvodu, jež se konala dne 19.1.2012, nebyl znám obsah kupní smlouvy ze dne 29.5.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.10.2009 a že rada městského obvodu na svém zasedání rozhodla usnesením č. 1431/RMOb1014/25/12 ze dne 19.1.2012 o revokaci svého usnesení č. 4837/61/10 ze dne 12.8.2010 a o neudělení souhlasu s umístěním stavby kupujícího, neboť měla vážné pochybnosti o jeho vůli rekonstruovat historické objekty tak, jak dříve přislíbil.


Kupující dopisem ze dne 12.3.2012 (příloha č. 1) jednostranně odstoupil od kupní smlouvy z důvodů vymezených pod bodem 4. tohoto dopisu, a to z důvodu:

 1. podstatného porušení kupní smlouvy ze strany statutárního města Ostrava, které nebylo napraveno v ani dodatečně poskytnuté lhůtě uvedené v dopise kupujícího ze dne 15.2.2012 adresovaného městskému obvodu

 2. právních vad nemovitostí převedených na základě kupní smlouvy, které nebyly odstraněny ani v rámci dodatečně poskytnuté lhůty k nápravě; a

 3. zmaření účelu smlouvy kvůli nemožnosti zajištění financování projektu výstavby objektu v důsledku aktivního jednání statutárního města Ostrava.


Kupující současně tímto dopisem vyzval SMO k vrácení již zaplacené části kupní ceny a dále oznámil, že bude vymáhat jemu vzniklou škodu, a to jak škodu skutečnou, tak ušlý zisk, přičemž při této příležitosti považujeme za nutné připomenout, že kupující jím dosud vynaložené náklady na přípravu a realizaci projektu vyčíslil částkou ve výši nejméně 250.000.000,- Kč. Kupující rovněž dopisem ze dne 20.3.2012, adresovaným starostovi městského obvodu, označeným jako „Reakce na dopis ze dne 9.3.2012“, odmítá poskytnout městskému obvodu požadované informace ohledně způsobu ochrany historických budov (Módní dům Ostravica – Textilia) s poukazem na skutečnost, že rada městského obvodu rozhodla dne 19.1.2012 o neudělení souhlasu s umístěním stavby z důvodů nesouvisejících se stavbou, jež měla být kupujícím realizována, čímž došlo ke zmaření celého účelu projektu výstavby Obchodního centra Ostravica a zmaření splnění závazků smluvních stran z kupní smlouvy.


Rada statutárního města Ostrava poté, kdy přezkoumala změněnou projektovou dokumentaci sdělila radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, že by v případě řádného splnění závazku společnosti předložit změněnou projektovou dokumentaci k posouzení její shody s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy, sdělila společnosti kladné stanovisko a z tohoto důvodu souhlasila s udělením souhlasu k umístění stavby na dotčených pozemcích pro účely územního řízení, a to výlučně z důvodu vyřešení současné situace smírnou cestou vedoucí k řádnému plnění závazků smluvních stran. Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodla usnesením č. 1793/RMObM1014/41/12 ze dne 16.4.2012 o udělení souhlasu s umístěním stavby a uzavření smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu pro účely územního řízení a pro účely stavebního řízení.


Vzhledem k vzniklému vztahu proběhla mezi kupujícím a SMO dvě jednání týkající se dané problematiky, a to 2. 8. 2012 a 11. 9. 2012.. Obsah těchto jednání tvoří přílohu č. 2 a č. 3 tohoto materiálu.

Shrnuvše řečeno mají obě strany zájem na smírném řešení celého sporu přes rozdílná stanoviska právních zástupců obou smluvních stran. Obě smluvní strany se snažily nalézt alternativní způsoby vyřešení sporu formou participace na jiném projektu či projektů. S konkrétním návrhem však žádná ze stran nevystoupila.


Závěr:


Dle našeho názoru není odstoupení kupujícího od kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 29.5.2009 provedené jeho dopisem ze dne 12.3.2012 právně platným a účinným úkonem, a to z důvodů, jež jsou popsány v dopise primátora SMO ze dne 24. 4. 2012, jenž byl zaslán kupujícímu (příloha č. 4).


Kupující se zavázal smluvním ujednáním obsaženým v čl. VI., odst. 1 a odst. 2 kupní smlouvy podat řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí ve lhůtě 15 měsíců počínající běžet od uzavření kupní smlouvy. Kupující podal takovouto žádost dne 26.8.2010, která nebyla úplná, takže odbor stavební a správní nemohl oznámit účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení, když dle ust. § 87 stavebního zákona je oprávněn takovéto oznámení učinit pouze v případě, že žádost je úplná schopna projednání. Podáním takovéto neúplné žádosti porušil kupující jím převzatý závazek v čl. VI., odst. 1 kupní smlouvy spočívající v podání řádné žádosti v ujednaném termínu a dále porušil jím převzatý závazek v odst. 2 téhož článku kupní smlouvy nepodat žádost o vydání územního rozhodnutí před uplynutím lhůty 45 dnů, v níž se SMO mělo vyjádřit ohledně dodržení shody projektové dokumentace předložené kupujícím v rámci územního řízení s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy. Důsledkem porušení těchto závazků je, dle čl. V., odst. 3 kupní smlouvy, vznik práva SMO zrušit smlouvu odstoupením a vznik práva na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000.000,- Kč za každý případ porušení, tedy na zaplacení smluvní pokuty v úhrnné výši 2.000.000,- Kč.


Vzhledem k výše uvedenému je navrhováno, aby SMO vyzvalo kupujícího k řádnému plnění jím převzatých závazků kupní smlouvou, zejména pak závazku předložit změněnou projektovou dokumentaci pro účely územního řízení k získání kladného stanoviska SMO ohledně shody upravené projektové dokumentace s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy. V případě, že kupující neuzná neplatnost a neúčinnost jím provedeného odstoupení od kupní smlouvy, bude nutno podat žalobu na určení existence právního vztahu založeného kupní smlouvou, pokud nepodá kupující žalobu o určení neexistence takovéhoto právního vztahu v důsledku zrušení kupní smlouvy jeho odstoupením ze dne 12.3.2012.


Zastupitelstvo může rovněž rozhodnout o zrušení kupní smlouvy odstoupením pro porušení závazku kupujícího, jak je uvedeno v bodě 5.3. a o vyúčtování smluvních pokut ve výši 2.000.000,- Kč.


V prvém kroku je tedy navrhováno na základě výsledků porady vedení vyzvat kupujícího k plnění svých závazků.II.


Dne 6. 4. 2012 byl společností AMADEUS REAL, a. s. doručen návrh na odkoupení nemovitostí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (komplex módního domu Ostravica) – příloha č. 5. Jedná se o následující nemovitosti:

vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.Navrhovaná kupní cena touto společností byla vyčíslena na 157 587 378,-- Kč. Dle prověření údajů na katastru nemovitostí tato společnost zaplatila za předmětné nemovitosti kupní cenu ve výši 36 693 327,-- Kč. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 1013/ZM1014/16 rozhodlo o záměru nekoupit předmětné nemovitosti z důvodu rozdílu ceny, jenž společnost nabídla a uvedla jakožto cenu, za kterou nemovitosti pořídila a cenou zjištěnou v katastru nemovitostí, týkající se těchto nemovitostí a uložilo radě města jednat se společností AMADEUS REAL, a. s. v záležitosti vyjasnění si rozdílu předmětných cen.


Na základě tohoto usnesení byla společnost vyzvána k vyjasnění této záležitosti, přičemž společnost reagovala dopisem došlým SMO dne 25. 5. 2012 (příloha č. 6 ) , že část předmětných nemovitostí byla společností získána do jejího portfolia nikoli jejich koupí, ale prostřednictvím akvizice společnosti OSTRAVICA FASHION, a. s., ke které došlo počátkem roku 2008, proto, dle sdělení společnosti, nelze vycházet pouze z údajů uvedených v katastru nemovitostí.

Závěr:


Vzhledem k návrhu uvedenému ad I) – tj. vyzvat společnost k plnění dle smlouvy a pozemky nabízené společností k odkupu SMO tvoří velmi důležitou součást projektu „Obchodní centrum Ostravica“ , je navrhováno , aby zastupitelstvo města rozhodlo, že SMO nemá záměr koupit od společnosti předmětné nemovitosti.Tento materiál projednala dne 16.10.2012 rada města a přijala usnesení č. 5628/RM1014/73.
Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava