f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Dopis statutárního města Ostrava ze dne 24. 4. 2012

Dopis statutárního města Ostrava adresovaný společnosti AMÁDEUS REAL, a.s.


Vážený pane,

po projednání v radě SMO Vašeho dopisu ze dne 12.3.2012, jímž společnost AMADEUS REÁL, a.s. (dále jen společnost) odstoupila od kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu ze dne 29.5.2009 a Vašeho dopisu ze dne 5.4.2012, jímž společnost reagovala na dopis primátora SMO ze dne 28.3.2012 sděluji stanovisko statutárního města Ostrava k Vámi tvrzenému zrušení předmětné kupní smlouvy a dále předkládám návrh na řešení vzniklé situace, jak je dále uvedeno.
V prvé řadě považuji za nutné uvést, že statutární město Ostrava má zájem na realizaci projektu společnosti za dodržení podmínek ujednaných v kupní smlouvě a za předpokladu řádného plnění závazků obou smluvních stran, jakožto nezbytného předpokladu pro úspěšnou realizaci projektu. Po provedené analýze skutkového a právního stavu předmětné věci máme za to, že ze strany SMO nedošlo k Vámi tvrzenému porušení závazku SMO poskytnout společnosti nezbytnou součinnost dle či. VI., odst. 7 kupní smlouvy, spočívající v (ne) poskytnutí souhlasu s umístěním stavby objektu na dotčených pozemcích a v důsledku toho nebyla společnost oprávněna zrušit kupní smlouvu odstoupením ani z jednoho důvodu uvedeného v dopise ze dne 12.3.2012. Pro řádné objasnění našeho stanoviska považuji za nutné poukázat ve stručnosti na rozhodující skutkové a právní okolnosti vzniklé od data uzavření kupní smlouvy do dne 12.3.2012, k němuž byl statutárnímu městu Ostrava doručen Váš dopis, jímž mělo být provedeno odstoupení od kupní smlouvy.
Je nespornou skutečností, že kupní smlouvou ze dne 29.5.2009 byly společnosti prodány nemovitosti za účelem realizace zástavby ve shodě s územním plánem při respektování základních parametrů urbanisticko-architektonického návrhu, který tvořil přílohu č. 3 kupní smlouvy (či. V., odst.
1). V či. VI., odst. 2 kupní smlouvy byl ujednán závazek kupujícího předložit SMO kompletní dokumentaci pro územní řízení ke kontrole shody dokumentace s účelem k převodu dle či. V. kupní smlouvy s tím, že SMO je povinno sdělit své stanovisko společnosti ve lhůtě 45 dnů ode dne jejího doručení. Je rovněž nespornou skutečností, že společnost doručila SMO dne 13.8.2010 neúplnou (nekompletní) projektovou dokumentaci, když tatáž projektová dokumentace byla společností předložena s žádostí o vydání územního rozhodnutí odboru stavebního a správního Magistrátu SMO a jak vyplývá ze zápisu ze dne 7.9.2010 a následně z usnesení odboru stavebního a správního č. j. SMO/260940/10/Správ/Ing.Koz ze dne 30.9.2010, byla společnosti vytčena neúplnost dokumentace, bránící jejímu řádnému projednání a k odstranění vad jí byl stanoven termín do 1.4.2011. Za tohoto skutkového a právního stavu je zřejmé, že společnost nesplnila řádně závazek předložit SMO k posouzení kompletní dokumentaci a v důsledku toho vůbec nezapočal rozběh lhůty 45 dnů pro sdělení stanoviska SMO k předložené projektové dokumentaci, takže nemohla platit a neplatí fikce shody předložené projektové dokumentace s účelem převodu dle Či. V. kupní smlouvy.

Bez ohledu na výše uvedené platí a z konstrukce smlouvy vyplývá jednoznačný skutkový a právní závěr, že vznik povinnosti statutárního města Ostrava udělit společnosti smluvní právo stavby, či jednostranný souhlas s umístěním stavby pro účely územního řízení, mohl nejdříve nastat až po vyjádření stanoviska SMO ke shodě projektové dokumentace s účelem převodu dle či. V. kupní smlouvy, anebo po marném uplynutí lhůty 45 dnů, takže za relevantní žádost o udělení souhlasu s umístěním stavby by bylo možno, a to pouze v případě fikce shody projektové dokumentace s účelem převodu, považovat až žádost společnosti ze dne 10.10.2011 (vycházíme ve shodě s odborem stavebním a správním ztoho, že dopis městského obvodu ze'dne 3.9.2010 nelze považovat za relevantní souhlas s umístěním stavby dle ust. § 86, odst. 3 stavebního zákona a dle vyhl. č. 503/2006 Sb.).

Konečně je nespornou skutečností, že již v této době společnost zcela zásadním způsobem přepracovala projektovou dokumentaci předloženou k žádosti ze dne 26.8.2010 o vydání územního rozhodnutí, a to na základě rozhodnutí oddělení památkové péče č. 170/2011 ze dne 22.9.2011 a že na základě provedených změn projektové dokumentace bylo společnosti vydáno oddělením památkové péče kladné dílčí závazné stanovisko č. 234/2011 ze dne 23.12.2011 ke změněné projektové dokumentaci (v platnosti však zůstalo původní negativní koordinované závazné stanovisko). V důsledku podstatných změn projektové dokumentace oproti projektové dokumentaci předložené k žádosti o vydání územního rozhodnutí (i kdyby
ohledně ní platila fikce její shody s účelem převodu dle či. V. kupní smlouvy) stíhala společnost povinnost provést podstatné změny žádosti o vydání územního rozhodnutí ze dne 26.8.2010, či vzít původní žádost zpět a podat žádost novou, přičemž je nutno zdůraznit, že v obou případech by se jednalo o nové řízení o vydání územního rozhodnutí. Pak ovšem stíhala společnost opětovně povinnost, dle či. VI., odst. 1 kupní smlouvy, a sice předložit před provedením změny původní žádosti, či před podáním nové žádosti, upravenou kompletní projektovou dokumentaci SMO k vyjádření stanoviska s účelem převodu dle či. V. kupní smlouvy, když jejími změnami došlo k dotčení závazků společnosti ohledně počtu parkovacích míst, rozsahu parkově upraveného veřejného prostranství a dále došlo k opětovnému umístění bytových ploch do objektu, jež nebyly v původní dokumentaci obsaženy. V či. VI., odst. 2 kupní smlouvy je ujednáno, že pokud SMO nepotvrdí společnosti shodu projektové dokumentace s účelem převodu dle či. V. kupní smlouvy, pak je společnost povinna projektovou dokumentaci přepracovat a tuto předložit opětovně k vyjádření, dokud SMO nepotvrdí shodu projektové dokumentace s účelem převodu dle či. V. kupní smlouvy. To znamená, že SMO není a nebylo povinno smluvně zřídit právo stavby, Či udělit jednostranný souhlas s umístěním stavby společnosti pro účely územního řízení dříve, než jím bude potvrzena shoda projektové dokumentace s účelem převodu, neboť až po vystavení takovéhoto potvrzení byla a je společnost oprávněna podat řádnou a kompletní žádost o vydání územního rozhodnutí, přičemž porušení tohoto závazku zakládalo právo SMO zrušit kupní smlouvu odstoupením.

Zvýše uvedeného vyplývá, že ke dni 12.3.2012, kněmuž byl SMO doručen připiš společnosti, jímž odstupuje od kupní smlouvy ze dne 29.5.2009, nebylo možno pokračovat v přerušeném územním řízení do 29.6.2012, když (a) k žádosti o vydání územního rozhodnutí byla předložena projektová dokumentace, jež byla společností v průběhu územního řízení změněna podstatným způsobem, takže ji stíhala povinnost původní žádost upravit, případně vzít původní žádost zpět a podat žádost novou, neboť původní žádosti by nebylo možno vyhovět, přičemž společnost žádný z výše popsaných kroků neučinila a (b) společnost nepožádala o vydání nového kladného koordinovaného stanoviska Magistrátu SMO, když kladné dílčí závazné stanovisko oddělení památkové péče č. 234/2011 ze dne 23.12.2011 pouze nahradilo původní dílčí negativní stanovisko a s ohledem na podstatné změny projektové dokumentace bylo nutno, aby společnost požádala o vydání nových dílčích závazných stanovisek odboru dopravy, odboru životního prostředí a odboru územního plánování.

Z výše popsaného skutkového a právního stavu vyplývá zřejmá nesprávnost a nepravdivost skutkových tvrzení společnosti uvedených v dopise ze dne 12.3.2012 a sice, že neudělení souhlasu SMO s umístěním stavby bylo jedinou a poslední chybějící podmínkou úspěšného dokončení územního řízení, jakož i tvrzení, že společnost plnila jím převzaté závazky kupní smlouvou řádně a včas.

S ohledem na shora popsané vady žádosti a s přihlédnutím ke skutečnosti, že společnost nesplnila povinnost předložit SMO kompletní projektovou dokumentaci k posouzení jejího souladu s účelem smlouvy dle ČI. V. kupní smlouvy, jakož i s přihlédnutím ke skutečnosti, že i kdyby tomu tak bylo, tak společnost stíhala opětovně povinnost předložit změněnou projektovou dokumentaci SMO ke sdělení stanoviska ohledně jejího souladu s účelem převodu dle či. V. kupní smlouvy, máme za to, že společnosti nesvědčilo právo zrušit kupní smlouvu odstoupením pro tvrzené porušení závazků SMO, a to neposkytnutí potřebné součinnosti spočívající v udělení souhlasu s umístěním stavby, když ze strany společnosti nebyl splněn výše uvedený závazek, jehož splněním byl podmíněn vznik povinnosti SMO předmětný souhlas udělit.

Statutárnímu městu Ostrava je známa skutečnost, že rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodla usnesením č. 1793/RMObM1014/41/12 ze dne 16.4.2012 o udělení souhlasu s umístěním stavby a uzavření smlouvy o poskytnutí práva stavby pro účely územního řízení a pro účely stavebního řízení. Rada statutárního města Ostrava poté, kdy přezkoumala změněnou projektovou dokumentaci ex privata industria sdělila radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, že by v případě řádného splnění závazku společnosti předložit změněnou projektovou dokumentaci k posouzení její shody s účelem převodu dle či. V. kupní smlouvy, sdělila společnosti kladné stanovisko a z tohoto důvodu souhlasila s udělením souhlasu k umístění stavby na dotčených pozemcích pro účely územního řízení, a to výlučně z důvodu vyřešení současné situace smírnou cestou vedoucí k řádnému plnění závazků smluvních stran kupní smlouvy ze dne 29.5.2009.

S ohledem na shora uvedené Vás žádám o sdělení, zda-li je společnost AMADEUS REÁL, a.s. připravena nadále plnit závazky založené předmětnou kupní smlouvou, kjejímuž zrušení dle našeho názoru podáním společnosti ze dne 12.3.2012 nedošlo a pokud ano, očekáváme předložení návrhů opatření v rámci kupní smlouvy, jež jsou dle společnosti nezbytné k řádnému plnění závazků obou smluvních stran a zejména pak k realizaci projektu zástavby dotčených pozemků.
Obsah tohoto dopisu schválila Rada statutárního města Ostrava svým usnesením č.  4310/RM1014/57 z dne 24.4.2012.

S pozdravem
Ing.Petr  KajnarPetiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava