f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Dopis společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. ze dne 5.4.2012 - nabídka odkupu

Návrh na odkoupení nemovitých kulturních památek a dalších nemovitostí, tzv. Ostravice-Textilie.

V Praze 5.dubna 2O12
k rukám:      Ing, Petra Kajnara, primátora

Věc:
Návrh na odkoupení nemovitých kulturních památek a dalších nemovitostí

Vážení,
společnost AMADEUS REÁL, a.s., se sídlem Dlouhá 13, PSČ: 116 78, Praha 1, IČ: 272
41131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
9931 (dále jen „AR") je vlastníkem následujících nemovitých kulturních památek a dalších
nemovitostí:

(a)        stavby č.p. 241, objekt občanské vybavenosti/umístěné na pare. č. 410/1;
(b)       stavby č.p. 243, objekt občanské vybavenosti, umístěné na pare. č. 409;
(c)        stavby č.p. 284, objekt občanské vybaveností, umístěné na pare. č. 408;
(d)       stavby č.p. 3099, objekt občanské vybavenosti, umístěné na pare. č. 410/3;
(e)        stavby bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, umístěné na pare. č. 405/5;
(f)         pozemku pare. č. 408, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 670 m2;
(g)        pozemku pare. č. 409, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 654 m2;
(h)       pozemku pare. č. 410/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 764 m2; a (i)        pozemku parc. č. 410/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 680 m2

vše nacházející se v k.ú. Moravská Ostrava, zapsáno na LV č. 2058 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava (společně dále jen „Nemovitosti").

Společnost AR původně zamýšlela využít Nemovitostí k výstavbě Obchodního centra OSTRAVICA, tento záměr však byl zcela zmařen v důsledku neudělení souhlasu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, s umístěním stavby v rámci územního řízení, přičemž tento nesouhlas nebyl k dnešnímu dni revokován.
S přihlédnutím k vyjádřením Statutárního města Ostrava (dále jen „SMO") v médiích ohledně stavu a zejména pak historické hodnoty Nemovitostí je společnost AR přesvědčena, že SMO dokáže podstatně efektivněji využít tvrzené památkové hodnoty Nemovitostí.

S ohledem na výše uvedené tedy společnost AR nabízí SMO Nemovitosti za kupní cenu ve výši 157.587.378,- Kč (slovy: stopadesátsedmmiliónůpětsetosmdesátsedmtisíc třistasedmdesátosm korun českých). Kupní cena se rovná ceně, za kterou společnost AR nemovitosti pořídila.

V případě Vašeho zájmu o odkup Nemovitostí nás, prosím, písemně kontaktujte na adrese uvedené v záhlaví tohoto dopisu. Nemovitosti jsou nabídnuty k odkupu rovněž Ministerstvu kultury České republiky. Nedojde-li k prodeji Nemovitostí nejpozději k 31.5.2012, zahájí společnost AR úkony nezbytné k prodeji Nemovitostí třetí osobě.

S pozdravem,
AMADEUS REÁL, a.s
Václav Klán, člen pnidstPetiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava