f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Důvodová zpráva Zastupitelstvu města 27. 6. 2012

Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města se k projednání předkládá informace o dalším vývoji v následujících záležitostech: 1. postup ve věci Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu uzavřené mezi městem a společností AMÁDEUS REAL, a.s. na prodej nemovitostí v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě; 2. postup ve věci návrhu na odkoupení nemovitých kulturních památek a dalších nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.


1.    Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu uzavřená mezi městem a společností AMÁDEUS REAL, a.s. na prodej nemovitostí v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě

Dne 12.3.2012 obdrželo statutární město Ostrava ve věci uvedené Kupní smlouvy dopis společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. Obsahem dopisu bylo shrnutí dosavadního vývoje realizace záměru společnosti a projev vůle společnosti odstoupit od Kupní smlouvy, přičemž společnost zároveň vyjmenovala důvody odstoupení.

Statutární město Ostrava reagovalo dopisem, ve kterém uvedlo, že má za to, že společnosti nesvědčilo právo zrušit Kupní smlouvu odstoupením pro tvrzené porušení závazků města. Společnost AMÁDEUS REAL, a.s. byla zároveň požádána o sdělení, zda-li je připravena nadále plnit závazky založené Kupní smlouvou.

Společnost AMÁDEUS REAL, a.s. následně zaslala městu další dopis, v rámci kterého společnost vyjádřila svůj pohled na situaci, uvedla skutečnosti a argumenty, které ji k takovému postupu vedou.
Rada města v reakci na to schválila dopis, jehož obsahem byla iniciace osobního jednání obou stran, na kterém by byly definovány základní předpoklady pro pokračování v realizaci projektu. Toto jednání se mělo uskutečnit dne 5.6.2012, avšak den před konáním jednání v odpoledních hodinách město obdrželo mailem sdělení, že se nikdo ze společnosti jednání nezúčastní. Dne 6.6.2012 město k této věci obdrželo dopis, který tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu.

Jelikož bylo ze strany města vysloveno, že považuje za vhodné, aby se uskutečnilo osobní jednání obou zúčastněných stran, a jelikož z obsahu výše uvedeného dopisu společnosti lze mít za to, že společnost s návrhem osobního jednání taktéž souhlasí, byly ihned společnosti dopisem primátora navrženy nové alternativy termínu uskutečnění jednání, a to 1. 8. 2012, 2. 8. 2012 nebo 3. 8. 2012.

2.    Návrh na odkoupení nemovitých kulturních památek a dalších nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Předmětem jednání, které se mezi městem a společností AMÁDEUS REAL, a.s. uskuteční na počátku srpna tohoto roku, by mělo být také projednání záležitosti odkupu nemovitostí nacházejících se v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, které byly městu nabídnuty ze strany společnosti AMÁDEUS REAL, a.s.

Zastupitelstvo města vyjádřilo, že nemá záměr nemovitosti nabýt z důvodu rozdílu mezi cenou, za kterou společnost nemovitosti městu nabídla (k níž zároveň uvedla, že se jedná o cenu, za kterou nemovitosti pořídila), a mezi cenou zjištěnou v katastru nemovitostí. O tomto rozhodnutí byla společnost ihned informována. Následně rada města, které bylo zastupitelstvem města uloženo v této věci jednat, vyslovila souhlas s dopisem, jímž byla společnost požádána, aby sdělila důvod, proč byly nemovitosti městu nabídnuty za cenu vyšší, případně aby prokázala, že společnost předmětné nemovitosti za uváděnou cenu skutečně pořídila. Na to společnost městu zaslala dopis s ne zcela uspokojivým vysvětlením (argumentovala přitom vynaložením nákladů na pořízení 100% podílu ve společnost OSTRAVICA FASHION, a.s., která však až po vstupu společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. do společnosti OSTRAVICA FASHION, a.s. nemovitosti kupní smlouvou společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. prodala).

Z výše uvedených důvodů bude případné nabytí nemovitostí městem předmětem osobního jednání obou stran.

Tento materiál projednala rada města a přijala usnesení č. 4658/RM1014/62 ze dne 12.6.2012.Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava