f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Právní posouzení odstoupení od kupní smlouvy – OSTRAVICA

Následující právní posouzení se týká odstoupení společnosti AMÁDEUS REAL a.s. od Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu uzavřené mezi Statutárním městem Ostravou a AMÁDEUS REAL a.s. ze dne 29. 5. 2009 (dále jen „Kupní smlouva“ nebo „smlouva“), a to ve znění dodatku č. 1.

AMÁDEUS REAL a.s. odstoupil od smlouvy z následujících důvodů:

Na základě odstoupení společnosti AMÁDEUS REAL a.s. došlo ke zrušení Kupní smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy již není možné vzít jednostranně zpět a město Ostrava musí vrátit dosud uhrazenou část kupní ceny, pokud se nedohodnou obě smluvní strany na zpětvzetí odstoupení nebo nebude prohlášena neplatnost odstoupení soudem. V případě zájmu o nový prodej pozemků musí Statutární město Ostrava opětovně přistoupit k výběrovému řízení v souladu se zákonem.

Statutární město Ostrava se může domáhat soudní cestou neplatnosti odstoupení od smlouvy, a to z důvodu nenaplnění podmínek zákona pro odstoupení. Odstoupení od smlouvy je možné pouze pro porušení zákonných nebo smluvních podmínek (§ 345 a násl. obchodního zákoníku, resp. § 597 občanského zákoníku) nebo z důvodu zmaření účelu smlouvy (§ 356 obchodního zákoníku). Ani jeden z důvodů uváděných společností AMÁDEUS REAL a.s. nemá však oporu v zákoně:
Navíc k tomuto lze uvést, že samotný AMÁDEUS REAL a.s. dodává, že v případě, že bude odstoupení od smlouvy shledáno neplatným či neúčinným, pak odstupuje alespoň od čl. VI. Kupní smlouvy, který se týká závazku k výstavbě objektu Ostravica. Toto podmíněné odstoupení od části smlouvy je vzhledem k důsledkům odstoupení jako takového zcela zmatečné a neúčinné.

Společnost AMÁDEUS REAL a.s. poukazuje na nesplnění povinností ze strany prodávajícího, tzn. Statutárního města Ostrava. Nicméně Statutární město Ostrava musí v rámci svých správních řízení postupovat dle zákona, a pokud požadovalo po společnosti AMÁDEUS REAL a.s. předání dokumentů a informací jako podkladů pro rozhodnutí a ze strany společnosti AMÁDEUS REAL a.s. tomuto nebylo vyhověno, pak se Statutární město Ostrava nemohlo dostat do prodlení se splnění jakýchkoliv povinností. Navíc ani Kupní smlouva nemohla zavazovat město k rozhodnutí, pokud by nebyly dodrženy podmínky zákona.

Co se týká náhrady škody, kterou by společnost AMÁDEUS REAL a.s. mohla požadovat od Statutárního města Ostrava, pak lze uvést, že tento požadavek nemá oporu v § 373 a násl. obchodního zákoníku. Každá náhrada škody předpokládá porušení smluvních či zákonných povinností, příčinnou souvislost a vznik škody. Jak bylo uvedeno shora, k žádnému porušení zákonných povinností nedošlo, a proto se nelze domáhat náhrady škody, a to ani skutečné ani v podobě ušlého zisku. Společnost AMÁDEUS REAL a.s. by musela prokázat, která konkrétní smluvní povinnost byla porušena a jaká skutečná škoda a ušlý zisk vznikly, a to konkrétní částkou. Pokud touto povinností mělo být vydání souhlasu s umístěním stavby, resp. následujícího stavebního povolení, pak toto nelze vymiňovat smlouvou a je nutné splnit všechny podmínky, které každé správní řízení vyžaduje. Pokud však AMÁDEUS REAL a.s. nepostupoval v souladu požadavky správního orgánu, pak nemohlo dojít k jakémukoliv porušení smlouvy. Proto nároky společnosti AMÁDEUS REAL a.s. na náhradu škodu jsou zcela neopodstatněné.

V Ostravě dne 4. 4. 2012
                                   
JUDr. Jansa Lukáš, advokát

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři, advokátní kancelářPetiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava