f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Společnost AMÁDEUS REAL, a.s. nabídne památkově chráněné budovy Statutárnímu městu Ostrava

Ostrava (29. března 2012) - Společnost AMÁDEUS REAL je s politováním nucena oznámit, že dosavadní reakce zástupců Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) zcela korespondují s její obavou, že projekt výstavby OC OSTRAVICA byl ze strany MoaP zmařen záměrně. Jak doposud potvrzovali i zástupci Statutárního města Ostrava v médiích, plnila společnost AMÁDEUS REAL své povinnosti z uzavřených smluv řádně. Projekt na začátku tohoto roku směřoval k vydání územního rozhodnutí a pokračoval by dalšími kroky k zahájení stavby.


Společnost AMÁDEUS REAL opakovaně zdůrazňuje, že:

1. objekt bývalého domu Ostravica Textilia měl být citlivě rekonstruován současně s výstavbou nového obchodního centra,

2. nárožní dům č. p. 284 měl být nahrazen novým objektem z toho důvodu, že současný objekt je z důvodů neoprávněných stavebních prací v roce 2000 v havarijním stavu a je nebezpečný pro své okolí,

3. objekt bankovního domu měl být rekonstruován v souladu s rozhodnutím Ministerstva kultury, o které společnost AMÁDEUS REAL požádala.

Smlouva o koupi pozemků byla se Statutárním městem Ostrava uzavřena v roce 2009. Územní řízení bylo zahájeno v roce 2010. V roce 2011 byl projekt upravován v souladu s požadavky magistrátu města Ostrava a samotná stavba měla být zahájena v roce 2012 a dokončena v roce 2014. S ohledem na složitost a velikost projektu je toto standardní harmonogram.

Uvedené skutečnosti potvrzují opakované presentace projektu, dokumentace územního řízení, dokumentace řízení u Ministerstva kultury i další dokumenty, které byly opakovaně předkládány nejen Statutárnímu městu Ostrava ale i MOaP. Společnost AMÁDEUS REAL požádala již v roce 2010 o souhlas s umístěním stavby nového OC OSTRAVICA radu MOaP a souhlas dostala. Rada MOaP však svým velmi překvapivým rozhodnutím ze dne 19. 1. 2012, přijala usnesení, kterým revokovala tento již dříve udělený souhlas s umístěním OC OSTRAVICA. Tím Rada MOaP nastolila fatální překážku bránící realizaci projektu, na kterém byla společnost se Statutárním městem Ostrava dohodnuta. Toto rozhodnutí Rada MOaP přijala, aniž by dala společnosti AMÁDEUS REAL možnost doplnit jakékoli informace, jak je opakovaně nepravdivě uváděno v médiích. Naopak společnost AMÁDEUS REAL po tomto zamítnutí odeslala zástupcům MOaP více než 40 dopisů a emailů, ve kterých žádala přehodnocení stanoviska a opravu zjevně nesprávného rozhodnutí. Na žádný tento kontakt společnost nedostala reakci. Z uvedených důvodů byla společnost AMÁDEUS REAL donucena odstoupit od uzavřených smluv se Statutárním městem Ostrava a dalších smluv týkajících se projektu. Nebylo možné dále setrvávat ve smluvním vztahu, ve kterém je společnost AMÁDEUS REAL na jedné straně žádána o realizaci projektu OC OSTRAVICA a na straně druhé je jí tento projekt stejným smluvním partnerem zakazován.

Po zralé úvaze a analýze stavu nemovitostí, které jsou v daném místě ve vlastnictví společnosti AMÁDEUS REAL, se tato rozhodla nemovitosti nejdříve v souladu s dikcí zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. nabídnout Ministerstvu kultury a následně Statutárnímu městu Ostrava, jmenovitě pak městskému obvodu MOaP. Neprojeví-li výše uvedené instituce o nemovitosti zájem, kdy společnost očekává v tomto směru největší aktivitu ze strany městského obvodu MOaP, prodá nemovitosti společnost AMÁDEUS REAL v rámci veřejné dražby.


Doplňující informace:

Společnost Amadeus Real, a.s. ve vztahu k důvodům odstoupení a ukončení smluvního vztahu se Statutárním městem Ostrava plně odkazuje ve svém tiskovém prohlášení, které jste dostala. V tomto tiskovém prohlášení jsou uvedeny jediné a pravdivé důvody zmaření projektu vedením Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP), který svým jednáním porušil smlouvu, jež měla naše společnost uzavřenou se Statutárním městem Ostrava (jehož je obvod MOaP součástí). 


Jakožto jediné prohlášeni nad rámec této tiskové zprávy, tímto společnost Amadeus Real, a.s. informuje, že:

(a) K zamítnuti projektu ze strany MOaP došlo poté, co již předchozí vedeni MOaP souhlas se stejným projektem v roce 2010 udělilo a naše společnost oprávněně předpokládala, že souhlas nebude bezdůvodně rušen. 


(b) Budovy bývalé OC OSTRAVICA měly být opraveny a zapojeny do veřejného života právě tímto uvažovaným projektem. 


(c) Společnost se důrazně ohrazuje proti tvrzení, že vedeni MOaP od nás neobdrželo vyžadované podklady, když k zamítnutí projektu došlo ještě téhož dne, kdy byla naše společnost k doplnění požadovaných informací požádána (tedy 19.1.2012). Je tedy zřejmé, že vedení MOaP na žádné doplňující informace od nás nečekalo.

 To, co se v tisku odehrává od okamžiku, kdy byla společnost Amádeus Real, a.s. donucena zrušit uzavřenou smlouvu, je pouze politicky motivovaný boj mezi vedením magistrátu Statutárního města Ostrava (které se vždy stavělo k projektu konstruktivně) a vedením Městského obvodu MOaP (které svým neuváženým jednáním zmařilo realizaci projektu). S tímto politickým bojem nechce a nemůže mít společnost Amadeus Real, a.s., jakožto ryze obchodní firma, nic společného. Proto se k tomuto politickému boji naše společnost nebude do budoucna nijak vyjadřovat.

Jan Piskáček

 
Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava