f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Tisková zpráva Magistrátu města Ostravy z 28. 2. 2012: Náměstí Dr. E. Beneše a bývalý módní dům Ostravica:

V minulých týdnech se v médiích opakovaně objevily informace o zástavbě proluky na Náměstí Dr. E. Beneše v centru Ostravy a stavu bývalého módního domu Ostravica. Protože řada informací je nepřesných, popř. založených na neúplných informacích, přinášíme detailnější popis vývoje i aktuálního stavu.

Proluka na Náměstí Dr. E. BenešeNezastavěná proluka mezi hotelem Imperial, ulicí Nádražní a souborem budov známých pod názvem „módní dům Ostravica“ vznikla po roce 1946, kdy byla odstraněna bloková zástavba s tzv. Německým domem.

V roce 2009 rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy  po vyjádření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o prodeji  těchto nemovitostí. Zastupitelstvo města vybíralo z několika nabídek, které vesměs reagovaly na záměr města obnovit život v centrální části.
Nakonec uzavřelo Kupní smlouvu a smlouvu o předkupním právu se společností AMÁDEUS REAL, a. s., která zde plánuje výstavbu polyfunčního komplexu s obchodními prostory, administrativou, službami, kavárnami, restauracemi, tanečním sálem i bytovými jednotkami.   Samostatným prvkem mají být zatravněné střešní terasy.
Smlouva mimo jiné obsahuje závazek statutárního města Ostrava převést vlastnické právo k nemovitostem nacházejícím se ve výše uvedené lokalitě společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. Jelikož má statutární město Ostrava zájem na ochraně svých oprávněných zájmů, mezi které bezesporu patří výstavba ve sledovaných lokalitách v centru města, stanoví v takových případech v rámci vyhlášení záměru prodeje pozemků také podmínky jejich využití a zajišťuje splnění povinností v rámci kupní smlouvy.

Obdobně tomu bylo i v případě prodeje nemovitostí v lokalitě Náměstí Dr. E. Beneše, kdy byly do smlouvy zakotveny dílčí povinnosti společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. ve vztahu k využití nemovitostí a k plánované zástavbě. Společnost je povinna nemovitosti využít za účelem zástavby, která musí být ve shodě s platným Územním plánem města Ostravy, musí být realizována v souladu s podmínkami využití pozemků stanovených statutárním městem Ostrava a investor musí současně respektovat základní parametry urbanisticko-architektonického návrhu zástavby, který je přílohou kupní smlouvy. Základní parametry návrhu, stejně jako možné odchylky od nich, jsou v kupní smlouvě přesně specifikovány. Celá zástavba má být realizovaná ve stanovených termínech, nejpozději je však společnost povinna požádat o získání oprávnění k užívání zástavby ve lhůtě do 31. 12. 2018. Kupující společnost je mimo jiné zavázána také spolupracovat se statutárním městem Ostrava na podobě projektu.

Jak bylo statutární město Ostrava dopisem společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. z ledna tohoto roku informováno, pro územní řízení je zapotřebí získání souhlasu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz s umístěním a realizací stavby na předmětných pozemcích. Tento souhlas byl již jednou ze strany městského obvodu udělen, avšak s výhradou splnění určitých podmínek. Následně bylo usnesení revokováno a Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz přijala usnesení, kterým rozhodla souhlas s umístěním a realizací stavby neudělit.

Společnost v dopise dále uvedla, že udělení souhlasu s umístěním a realizací stavby je nezbytnou podmínkou pro plnění závazků z kupní smlouvy. K jejich splnění je tedy nutná součinnost statutárního města Ostrava včetně příslušného městského obvodu.
S ohledem na uvedený dopis společnosti Rada statutárního města Ostrava vyslovila souhlas s dopisem, v rámci kterého byl městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz požádán o zvážení dalšího postupu v této záležitosti a dále o to, aby byla také ze strany městského obvodu a jeho orgánů respektována vzájemná smluvní ujednání, vyjádřená v kupní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností AMÁDEUS REAL, a.s.

Zde je nutno zdůraznit, že předmětem prodeje byl a je pouze nezastavěný pozemek, který je ve vlastnictví města a nebyl ani při výběru vhodné nabídky ani v uzavřené smlouvě nikterak vázán na sousední stavby. Někdy se nesprávně s tímto pozemkem spojuje stav navazujících domů bývalého módního domu Ostravica.


Bývalý módní dům OstravicaTyto domy jsou ve vlastnictví soukromého investora a město Ostrava mu není oprávněno určovat nebo nařizovat způsob jejich užívání, případně ho omezovat v jeho právech nad rámec platné legislativy tak, jak je k tomu v poslední době vyzýváno.

Pokud se týká spekulace o demolovaných domech, pak je třeba uvést, že se v současné době nevede žádné správní řízení v této věci. Je pravdou, že majitel domů požádal Ministerstvo kultury o zrušení prohlášení domu č.p. 241 a 3099 kulturní památkou. Jedná se o dům bývalé Obchodní a průmyslové banky postavený podle návrhu J. a W. Deiningerových. Svou žádost o zrušení prohlášení vlastník zdůvodnil tím, že vlivem řady minulých neodborných přestaveb a úprav provedených předchozími vlastníky pozbyl dům těch památkových hodnot, pro které byl do seznamu kulturních památek zařazen. O tom, zda tomu tak je, či nikoliv, vede Ministerstvo kultury samostatné správní řízení, jehož závěr nám doposud není znám. V rámci tohoto řízení vydal magistrát města jako dotčený orgán památkové péče stanovisko, ve kterém vyslovil nesouhlas se zrušením tohoto prohlášení. Statutární město Ostrava není dle platné legislativy účastníkem tohoto řízení. Pokud se týká zachování sousedních historických domů, město pozitivně vnímá snahu investora začlenit tyto domy do připravované novostavby polyfunkčního domu tak, aby získaly svou novou náplň a mohly být rekonstruovány a zachovány. Problematickými by se mohly naopak jevit kroky vedoucí k zastavení přípravy a projekce novostavby, které mohou vést především ke zmaření příležitosti na záchranu cenných staveb.Mgr. Michal Bayer
Vedoucí oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti
Magistrát města Ostravy
Kancelář primátora Oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/namesti-dr.-e.-benese-a-byvaly-modni-dum-ostravicaPetiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava